มติที่ประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตภูเก็ตเห็นชอบให้จัดงานปีใหม่ 2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม รอยัลภูเก็ตซิตี้ เวลา …………. น. กำหนดการจะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง WATCHAREE PADPOLMore Posts