Category: งานบริการวิชาการ วิจัย และประชาสัมพันธ์

การพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร จาก Google form

(หลังจากสมัคร ผ่าน Google form แล้วผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครได้) สร้าง Google form รับสมัคร สร้าง Google Doc ตามแบบฟอร์มที่ต้องการพิมพ์ออกมา เพิ่ม ส่วนเสริม “form publisher” จาก Google form ที่สร้างไว้ เลือก > ส่วนเสริม > ค้นหา form publisher > ติดตั้ง. read more…

การใช้งาน KM ของมหาวิทยาลัย

การใช้งาน KM ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีนโยบายของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตในการใช้งาน KM เพื่อการแบ่งปัน ความรู้ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา หรือ การอบรมที่ได้เข้าร่วม ปัญหาในการทำงานที่ประสบมาและการแก้ไขปัญหานั้น  ให้ผู้ที่ทำงานในรูปแบบเดียวกันสามารถผ่านปัญหาอุปสรรค ในการทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไม่ทำผิดซ้ำในรูปแบบเดิม โดยกำหนดใน TOR ให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต โพสลงบน KM@PHUKET.PSU อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไตรมาส โพสนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งาน km.phuket.psu.ac.th เบื้องต้นจากการลองใช้งานเอง โดยแบ่งออกเป็น การเริ่มต้นใช้งาน(LOG IN) / การอ่านโพส /. read more…