* สระเอหาย * ที่ สถานศึกษาแห่งหนึ่ง….. ฝ่ายพัสดุพิมพ์เรื่องขออนุมัติจัดจ้าง เพื่อจ้างเหมาปลูกหญ้า สนามคณะ และเขียน ลงท้ายว่า.. จึงเรียนมาเพื่อ.. 1.โปรดทราบ 2.พิจารณาการ “จ้างหมา” เพื่อปลูกหญ้าสนาม ต่อไป —-//——**…………………..**——\\—- คณบดี..ลงนาม บันทึกว่า 1.ทราบ 2.อนุมัติในหลักการ แต่เห็นควร “จ้างคน” ปลูกน่าจะดีกว่า 3. ถ้าหาคนไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุควรปลูกเอง ลงชื่อ..(คณบดี.) … ^_^. read more…