เนื่องจากผู้เขียนได้คิดพัฒนางานประจำและได้หัวหน้างานช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ จนเกิดงานพัฒนาชิ้นนี้ขึ้นมา วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหนังสือตัวเล่มที่ติด QR Code สามารถอ่านเนื้อหาออนไลน์ได้