เนื่องจากผู้เขียนได้คิดพัฒนางานประจำและได้หัวหน้างานช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ จนเกิดงานพัฒนาชิ้นนี้ขึ้นมา 

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ใช้ทราบว่าหนังสือตัวเล่มที่ติด QR Code สามารถอ่านเนื้อหาออนไลน์ได้ 

วิธีการใช้งาน หากหนังสือตัวเล่มใด มี QR Code ติดอยู่ ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เพื่อทำการอ่าน QR Code ข้อมูลสารสนเทศนั้นก็จะปรากฎขึ้นมาให้เราดาวน์โหลด เป็นไฟล์ pdf และสามารถเปิดอ่านได้ทันที 

ข้อจำกัด สามารถเข้าถึงเนื้อหาออนไลน์ได้ เฉพาะใช้ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เท่านั้น 

 

Wunca38th รวบรวมเรื่องที่ได้ไปเปิดหูเปิดตามา
การตั้งค่ากล้องเบื้องต้นสำหรับถ่ายภาพบุคคล

Leave a Comment