CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog

Tag: asp.net

การใช้ Google reCAPTCHA Version 3 ร่วมกับ ASP.NET

สำหรับ reCAPTCHA เป็นหนึ่งใน บริการ ของ Google ปัจจุบันมีออกมาแล้ว 3 เวอร์ชั่น โดยเวอร์ชั่น 1 ผู้ใช้ต้องดูภาพตัวอักษณบิดๆ เบี้ยวๆ และกรองข้อความให้ถูกต้อง เวอร์ชั่น 2 มักใช้วิธีให้ ผู้ใช้ต้องคลิก [ / ] I’m not a robot และในเวอร์ชั่น 3 จะมีการนำระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้ในการประเมิน ไม่รบกวนการทำงานของผู้ใช้ และส่งผลคะแนนกลับมา โดย 1.0 เป็นการสื่อสารที่ปลอดภัย ในขณะที่ 0.0 มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นบอท ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถกำหนดค่าความเสี่ยงและพิจารณษดำเนินการต่อได้เอง

ASP.NET MVC: Autocomplete Textbox

ในระหว่างที่ผมกำลังโค้ดงานหน้าจอ CheckIn/CheckOut โดยในฟอร์มรับ รหัสผู้เข้าร่วม (Attendee Code) แล้วกดปุ่ม CheckIn/CheckOut เป็นการส่งข้อมูล แล้วผู้ปฎิบัติงานจะรู้ได้อย่างไรว่า รหัสที่ป้อนเข้าไปนั้นถูกคน หรือ ผู้ร่วมงานลืมรหัสของตนเอง จึงคิดว่าจะนำ Autocomplete มาใช้งาน โดยทำงานร่วมกับ jQuery และ Bootstrap บน Visual Studio (2015) เปิด NuGet Package Manager ติดตั้ง package ที่จำเป็นต่อไปนี้ ่jQuery jQuery.UI Bootstrap เปิดไฟล์ App_Start/BundleConfig.cs เพื่อจัดการการอ้างถึง Script ไฟล์ต่างๆ (สำหรับ Web Project ประเภทอื่น สามารถ reference แบบเดิมได้) bundles.Add(new ScriptBundle(“~/bundles/jquery”).Include( “~/Scripts/jquery-{version}.js”, “~/Scripts/jquery-ui-{version}.js”)); bundles.Add(new ScriptBundle(“~/bundles/bootstrap”).Include( “~/Scripts/bootstrap.js”, “~/Scripts/respond.js”)); bundles.Add(new StyleBundle(“~/Content/css”).Include( […]

ASP.NET MVC: การ Request ผ่าน FormMethod แบบ PUT และ Delete

หลักการทำงานของ RESTful โดยทั่วไปจะกล่าวว่า Client สามารถทำการร้องขอ (Request) ข้อมูลหรือประมวลผลต่างๆ ผ่าน HTTP verbs/method โดยมีหลักการมาตรฐานในการใช้งานดังนี้ GET สำหรับการร้องขอข้อมูล POST สำหรับสร้างหรือเพิ่มข้อมูลใหม่ PUT สำหรับแก้ไขข้อมูล และ DELETE สำหรับการลบข้อมูล แต่การใช้งาน Form ใน asp.net MVC แบบปรกติจะสามารถ Request ได้เพียง Get และ Post เท่านั้น ดังรูปตัวอย่าง นั่นคือ Function ที่เตรียมไว้ใน Controller ต้องรับคำสั่งที่เป็น Get หรือ Post และไม่เป็นไปตามหลักของ RESTful   เมื่อทำการค้นหาข้อมูลพบว่าใน ASP.NET MVC นั้น Client สามารถส่ง Request แบบ PUT หรือ DELETE […]

ASP.NET MVC: DateTimePicker

เพิ่งจะได้มีโอกาสทำหน้า Page ของ aps.net mvc และในรุ่นนี้ไม่มี server control สำหรับรับข้อมูลแบบ DateTime เหมือนก่อน หลังจากไปค้นหาข้อมูลและทดลองทำตามพอจะสรุปเป็นขั้นตอนวิธีที่สามารถทำให้ Textbox ของเรารับค่า DateTime ได้ด้วยไม่กี่ขั้นตอน เปิด Project ด้วย Visual Studio (ของผมเป็นรุ่น 2015) เปิด NuGet Package Manager และค้นหาด้วยคำว่า datetimepicker เลือก Bootstrap.v3.Datetimepicker by Eonasdan กด Install เปิดไฟล์ BundleConfig.cs ในโฟลเดอร์ App_Start และให้เพิ่มรายละเอียดของ datetimepicker และ moment เข้าไป bundles.Add(new ScriptBundle(“~/bundles/bootstrap”).Include( “~/Scripts/bootstrap.js”, “~/Scripts/bootstrap-datetimepicker.js”, “~/Scripts/datetimepicker-setup.js”, “~/Scripts/respond.js”)); bundles.Add(new ScriptBundle(“~/bundles/moment”).Include( “~/Scripts/moment.js”)); ทำการอ้างอิงไฟล์ที่จำเป็นสำหรับใช้ DateTimePicker […]

ASP.NET WebAPI2: การเพิ่มคำอธิบายฟังก์ชั่น API ใน Help Page

หลังจากที่ผมได้มีโอกาสพัฒนางานด้วย ASP.NET MVC Web API บน Visual Studio 2015 พบว่า เครื่องมือช่วยสร้าง Help Page โดยอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นที่ได้เตรียมไว้ใน ApiController สำหรับให้ข้อมูลว่า Project นี้มี API ใดให้บริการบ้าง มีวิธีการเรียกใช้ และ มีรูปแบบของผลลัพธ์ เป็นอย่างไร แต่สิ่งที่หายไปคือ คำอธิบาย API (Description) นั่นเอง ดูภาพประกอบที่ 1 เพื่อให้หน้า Help Page แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ผู้พัฒนาต้องตั้งค่า และ ดำเนินงานต่างๆ นี้ ขั้นที่ 1 กำหนด Property ของ Project คลิกขวาที่ Project เลือก Properties เลือกแถบ Build ที่ส่วน Output คลิกเลือก XML […]

ASP.NET WebAPI2: form Beginner to Beginner

ASP.NET WebAPI2: form Beginner to Beginner

*** อ่านไป ทำไป บันทึกไป แก้ไขไป *** การทำ Web Service ผ่านใต้สภาพแวดล้อมของ Microsoft เท่าที่พบในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ WCF และ Web API 2 ลองอ่านต่อที่นี่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj823172(v=vs.110).aspx อ่านไปก็ไม่เข้าใจอะไรมาก แต่สนใจตรง Keyword ที่ว่าใช้ Web API จะเป็น REST-style ซึ่งจะได้ยินบ่อย การใช้ Protocol พื้นฐาน และ รูปแบบข้อมูลเป็นแบบง่ายๆ คือ HTTP, JSON, XML เป็นต้น ทั้งนี้ WCF ก็สามารถให้ข้อมูลแบบ JSON และ XML เช่นกัน สุดท้ายลองเลือกใช้ Web API ไปก่อน Use WCF to […]