หลังจากที่ผมได้มีโอกาสพัฒนางานด้วย ASP.NET MVC Web API บน Visual Studio 2015 พบว่า เครื่องมือช่วยสร้าง Help Page โดยอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นที่ได้เตรียมไว้ใน ApiController สำหรับให้ข้อมูลว่า Project นี้มี API ใดให้บริการบ้าง มีวิธีการเรียกใช้ และ มีรูปแบบของผลลัพธ์ เป็นอย่างไร แต่สิ่งที่หายไปคือ คำอธิบาย API (Description) นั่นเอง ดูภาพประกอบที่ 1

รูปที่ 1 – Web API Help Page ที่เครื่องมือเตรียมไว้ให้

เพื่อให้หน้า Help Page แสดงข้อมูลได้ครบถ้วน ผู้พัฒนาต้องตั้งค่า และ ดำเนินงานต่างๆ นี้

ขั้นที่ 1 กำหนด Property ของ Project

 1. คลิกขวาที่ Project เลือก Properties
 2. เลือกแถบ Build ที่ส่วน Output คลิกเลือก XML documentation file และระบุชื่อไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งในบทความต่างๆ แนะนำให้จัดเก็บไฟล์ไว้ใน App_Data ดูภาพประกอบที่ 2

รูปที่ 2 กำหนด XML document

ขั้นที่ 2 เปิดการทำงาน DocumentationProvider

 1. เปิดไฟล์ HelpPageConfig.cs
 2. ลบเครื่องหมาย comment (//) ที่บรรทัด config.SetDocumentationProvider ดูภาพที่ 3 ประกอบ
 3. ตรวจสอบและแก้ไขชื่อไฟล์ให้ตรงกับชื่อไฟล์ที่กำหนดไว้ใน รูปที่ 2
  ข้อควรระวัง: สัญลักษณ์ Path ที่ใช้ในรูปที่ 2 และ 3 ต่างด้านกัน เนื่องจากเป็น Path ของ Physical Drive และ URL Path ตามลำดับ

รูปที่ 3 เปิดการทำงาน DocumentationProvider

ขั้นที่ 3 เพิ่มคำอธิบายฟังก์ชั่น

 1. วาง Cursor เหนือชื่อฟังก์ชั่น และ กดแป้น / 3 ครั้งต่อเนื่อง เพื่อวาง Summary Tag
 2. เพิ่มคำอธิบายฟังก์ชั่น ระหว่าง ช่อง <summary>…</summary> และ คำอธิบายค่าตัวแปรระหว่างช่อง <param>…</param>
 3. หลังจาก Build Project จะได้ข้อมูลในรูปแบบ XML ในไฟล์ที่ได้กำหนดไว้
 4. เมื่อ Run Project และไปยังหน้า Help Page จะปรากฎรายละเอียดต่างๆ จากไฟล์ XML

รูปที่ 4 ใส่คำอธิบายใน Summary Tag

ดอกไม้มงคลประจำวันเกิด
How to Connect PSU WiFi (802.1x) for Android

Leave a Comment