Tag: webapi

ASP.NET WebAPI2: การเพิ่มคำอธิบายฟังก์ชั่น API ใน Help Page

หลังจากที่ผมได้มีโอกาสพัฒนางานด้วย ASP.NET MVC Web API บน Visual Studio 2015 พบว่า เครื่องมือช่วยสร้าง Help Page โดยอัตโนมัติจากฟังก์ชั่นที่ได้เตรียมไว้ใน ApiController สำหรับให้ข้อมูลว่า Project นี้มี API ใดให้บริการบ้าง มีวิธีการเรียกใช้ และ มีรูปแบบของผลลัพธ์ เป็นอย่างไร แต่สิ่งที่หายไปคือ คำอธิบาย API (Description) นั่นเอง ดูภาพประกอบที่. read more…

ASP.NET WebAPI2: form Beginner to Beginner

*** อ่านไป ทำไป บันทึกไป แก้ไขไป *** การทำ Web Service ผ่านใต้สภาพแวดล้อมของ Microsoft เท่าที่พบในปัจจุบันมีอยู่ 2 แบบ คือ WCF และ Web API 2 ลองอ่านต่อที่นี่ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj823172(v=vs.110).aspx อ่านไปก็ไม่เข้าใจอะไรมาก แต่สนใจตรง Keyword ที่ว่าใช้ Web API จะเป็น REST-style. read more…