ว่าด้วยเรื่องของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การลงนามในเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอกสารที่เป็นแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เช่น ไฟล์เอกสาร Word, Excel, PDF File หรืออื่นๆ เป็นต้น  Electronic Signature คือ การทำสัญลักษณ์ หรือ ลายเซ็น ที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการยืนยันหรือลงนามในเอกสาร เช่น รูปภาพลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกปากกาลงในกระดาษแล้วสแกนเป็นแฟ้มข้อมูลรูปภาพเข้าสู่คอมพิวเตอร์, การใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ Stylus. read more…