เหตุจากที่ ThaiCert แจ้งว่าพบการฝังโค๊ดดังนี้ ทำการค้นหาโดย   find /var/www -name *.php -newermr 2016-06-20 -exec grep www.ดับเปิ้ลยูอีdance.es {} \; ตรวจสอบแล้ว พบว่าอยู่ในไฟล์ต่อไปนี้มีรายการดังนี้ ทางผู้ดูแลระบบเครือข่ายวิทยาเขตหาดใหญ่คุณคณกรณ์ แจ้งถึงปัญหาที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ webhost.phuket.psu.ac.th ถูกกีดกั้นการเข้าถึงจากภายนอก เนื่องจากสาเหตุมีผู้บุกรุกและได้ใช้เครื่องดังกล่าวเป็นเครื่องแม่ข่ายโจมตีระบบเครือข่ายอื่นๆ ผ่านช่องทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทางผู้ดูแลระบบเครือข่ายจึงจำเป็นต้องดำเนินการปิดกั้นเครื่องดังกล่าวจากการเข้าถึงจากภายนอกชั่วคราว และประสานงานให้ดำเนินการแก้ไขถึงปัญหาดังกล่าว      เบื้องต้นได้รับแจ้งถึงเว็บไซต์. read more…