จากที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการที่ทางภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดขึ้นในหัวข้อ WiFi and Network Management ในระหว่างวันที่ 2-6 มิ.ย. 2557 เวลา 8.30-17.30 น. โดยมี พี่อมตวิทย์ คำแหง จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มาเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหา ดังนี้ –> วันแรก – เริ่มต้นจากวิทยากรอธิบายรายละเอียดของโครงการ และจุดประสงค์ต่างๆ โดยรายละเอียดซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ก็จะมีดังนี้ รายละเอียดระบบปฏิบัติการณ์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำ WIFI Hotspot Management มีดังนี้ – Ubuntu Server. read more…