ทีมงานจาก GISTA ได้มาจัดอบรม ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศออนไลน์ของประเทศไทย และ มาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ FGDS

แนะนำเครื่องมือด้าน GIS 3 ตัว คือ NGIS, QGIS และ FGDS