สำหรับทีมงานที่เคยจัดเก็บไฟล์โครงการของ Visual Studio ไว้ที่ TFS (Team Foundation Server) แล้วมีเหตุผลใดก็แล้วแต่ที่ต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ หรือต้องการย้ายงานไปยัง GitHub ผมได้บันทึกวิธีการทำดังนี้ ถอดโครงการออกจาก TFS เปิด Solution ที่ต้องการถอดออกจาก TFS ไปที่ File > Source Control > Advanced > Change Source control… เลือกรายการ. read more…