หน่วยงาน
ชื่อ-สกุล
หมายเลขภายใน
E-mail Address

โทรศัพท์ 0-7627-6012-13 โทรสาร (Fax) 0-7627-6010, 0-7627-6002

รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
6006

pun.t(at)phuket.psu.ac.th

tpunpsu(at)gmail.com

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต รศ.ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล 6542

prathana.k(at)phuket.psu.ac.th

pkannaovakun(at)gmail.com

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.วีระพงศ์ เกิดสิน 6543

werapong.g(at)phuket.psu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม 6541, 6550

apichat.h(at)phuket.psu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์กายภาพ วิทยาเขตภูเก็ต ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ 6552

warodom.w(at)psu.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล 6008 chakadkit.th(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตภูเก็ต ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 6544
voravika.w(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตภูเก็ต อาจารย์อาคม วังเมือง 6538 arkom.w(at)phuket.psu.ac.th
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและการเงิน วิทยาเขตภูเก็ต 6540
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตภูเก็ต

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต
กองกลาง
ผู้อำนวยการกองกลาง นายจรูญ เกื้อชู
6073
charoon.k(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการกลาง Email : central-administration-office(at)phuket.psu.ac.th 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการกลาง นางวัชรี ผัดผล (ตา)
6009
watcharee.p(at)phuket.psu.ac.th
เลขานุการและสารบรรณ โทรสาร (Fax) 0-7627-6002 (FL.1), 0-7627-6010 (FL.3) Email : secretary-office(at)phuket.psu.ac.th
เลขานุการ/ประชุม นางวัชรี ผัดผล (ตา)
6009(Fl.3)
watcharee.p(at)phuket.psu.ac.th
ธุรการ นายภาษัณ แซ่หลี้ (เส็ง)
6016
somnuk.s(at)phuket.psu.ac.th
สารบรรณ
ประชาสัมพันธ์ โทรสาร (Fax) 0-7627-6002 Email : pr(at)phuket.psu.ac.th
ต้อนรับและมวลชนสัมพันธ์ นางจุฑามาศ สองแก้ว (แนน)
6012, 6001
juthamas.s(at)phuket.psu.ac.th
ผลิตสื่อ/โครงการประชาสัมพันธ์ นางสาววิไลพร สกุลอ่อน (ผึ้ง)
6581
wilaiporn.sa(at)phuket.psu.ac.th
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นายคีรี อนุกูลกาญจน์ (แจ๊ค)
6013
keeree.a(at)phuket.psu.ac.th
บริหารงานบุคคล Email : hr(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บุคคล นางศศิธร บุญนำมา
6075
sasiton.b(at)phuket.psu.ac.th
นิติกร นางสาวภคอร ชูศักดิ์ (อ้อ)
6079
pakhaaorn.c(at)phuket.psu.ac.th
ประวัติ นางสลิลา ตันติกุศลมงคล (เอ๊ก)
6078
salila.t(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสิทธิพร ภูขะโร (ดอน)

6083
sittiporn.p(at)phuket.psu.ac.th
บริหารบุคคล / ทะเบียนประวัติ

นางสาวสุนันทา เหมือนปอง (ก้อย)

6077
sununta.ko(at)phuket.psu.ac.th
อนามัยและพยาบาล โทรศัพท์ 0-7627-6705
พยาบาล นางพรทิพย์ พิศาลย์
6705
porntip.ph(at)phuket.psu.ac.th
งานการเงินและพัสดุ Email : finance-facilities-office(at)phuket.psu.ac.th 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและพัสดุ นางสาวแอลนา ธีรภัทร์ตระกูล (แอล)
6064
anna.te(at)phuket.psu.ac.th
การเงินและบัญชี โทรสาร (Fax) 0-7627-6049 Email : finance(at)phuket.psu.ac.th
การเงินและบัญชี นางเหมวรรณ หอมหวล (หุน)
6068
hammawan.h(at)phuket.psu.ac.th
การเงินรายได้ นางสาวพรรณี เพชรลืม (จิ้น)
6503
pannee.pe(at)phuket.psu.ac.th
การเงินรายได้ นางวราพร อกนิษฐากร (ยุ้ย)
6070
waraporn.a(at)phuket.psu.ac.th
การเงินรายได้ นางสาวศิริขวัญ คิดโปร่ง (ปุ๋ย)
6072
sirikhwan.j(at)phuket.psu.ac.th
การเงินรายได้ นางสาวศตฤทัย สุขทวีกุล (บุ๋ม)
6071
sataruethai.s(at)phuket.psu.ac.th
การเงินงบประมาณ นางสาวปาณิศา รักยศ (อ้อย)
6067
panisa.r(at)phuket.psu.ac.th
บัญชี (เงินรายได้) นางสาวศุภลักษณ์ สุกใส (บิว)
6068
subpalak.s(at)phuket.psu.ac.th
บัญชี (เงินรายได้) นางสาวจันทรา ทวะชาลี (ใหม่)
6071
jantra.t(at)phuket.psu.ac.th
บัญชี (เงินรายได้) นางสาวรัตน์ศิริ ไม้จันทร์ (รัตน์)
6503
ratsiri.m(at)phuket.psu.ac.th
บัญชี (งบประมาณ) นางสาวสุกานดา เศรษฐพงศ์ (กรีน)
6066
sukanda.s(at)phuket.psu.ac.th
งานงบประมาณ / ควบคุมการใช้จ่ายเงิน / เงินยืม นางสาวสุขศรี วิเชียรบรรณ (ศรี)
6065
suksri.v(at)phuket.psu.ac.th
งานเงินงบประมาณ / ตรวจสอบเอกสาร นางสาวณิรดา คุณลักษณ์ (นิ่ม)
6069
nirada.k(at)phuket.psu.ac.th
พัสดุ โทรสาร (Fax) 0-7627-6087 Email : asset(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง (เก๋)
6088
sukonrat.s(at)phuket.psu.ac.th
จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง นางสาวศุกลรัตน์ แซ่จึ่ง (เก๋)
6088
sukonrat.s(at)phuket.psu.ac.th
จัดซื้อ-จัดจ้างวัสดุ สนอ./บรท. นางจุฑาทิพย์ สิทธิชัย (ทิพย์)
6090
jutatip.si(at)phuket.psu.ac.th
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ สนอ. นางสาวอภิสรา มหาพูนทอง (ภิส)
6092
apisara.m(at)phuket.psu.ac.th
MIS,GFMIS/จัดซื้อ-จ้าง ทส. /ตรวจสอบทรัพย์สิน นางศศิกานต์ ภู่วรณ์ (โอเลี้ยง)
6091
sasikarn.p(at)phuket.psu.ac.th
พัสดุคณะวศษ. นางสาววัชราภรณ์ พลเมืองดี (พลอย)
6093
watcharaphorn.p(at)phuket.psu.ac.th
ธุรการ/พัสดุ วชภ. นายจาตุรงค์ จันทโรภาสกร (หนึ่ง)
6089
jarturong.j(at)phuket.psu.ac.th
ซ่อม/จัดซื้อจัดจ้างกรณีเบิกจ่าย นายทินกร จะนะจินา (ปิ๊ก)
6089
thinnakorn.j(at)phuket.psu.ac.th
จัดซื้อ-จัดจ้าง ภาควิชาวิศวฯ นางสาวนวพร ปัญจสุวรรณ์ (แตง)
6526
janya.pa(at)phuket.psu.ac.th
งานอาคาร Email : building-office(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคาร นายจรูญ เกื้อชู
6073
charoon.k(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าหน่วยสาธารณูปการ ไฟฟ้า, ประปา, แอร์ นางสาวนาซีฮะห์ จามะ (ซี)
6081
naseehah.j(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าหน่วยสวัสดิการ นางสาวกฤติมุก หนูเริก (ปาน) 6703 kittimuk.n(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าหน่วยภูมิทัศน์ นายฐิติกร พลพระ (ติ๊ก) 6081 thitikorn.p(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง 6080
หัวหน้าหน่วยบริการอาคาร/สถานที่ สำหรับการเรียนการสอน นางอุษณีย์ สมานมิตร (ค้อ) 6022 ausanee.sm(at)phuket.psu.ac.th
ดูแลหน่วยรักษาความปลอดภัย/หน่วยภูมิทัศน์ ว่าที่พันตรีสมภพ วิวัฒนสราญรมย์
6444, 6081
sompop.v(at)phuket.psu.ac.th
ธุรการงานอาคาร นางเพียงจันทร์ พชรรุ่งโรจน์ (จันทร์)
6074
piengjun.s(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานและจัดทำข้อมูล นางสาวสาวิณี ละไม (แอม)
6527
sawinee.l(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารและประสานงานและจัดทำข้อมูล, ดูแลเกี่ยวกับแฟลตที่พักอาจารย์และการขอใช้สถานที่จากภายนอก นางนิภา รักษาราช (อู๊ด)
6085
nipa.r(at)phuket.psu.ac.th
พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสมหมาย ศิริรัตน์ (หมาย)
6080
sommai.si(at)phuket.psu.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ นายธีรชาติ บุญสุข (เจี๊ยบ)
6080
theerachat.b(at)phuket.psu.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ นายสุธรรม สิทธิชัย
6080
sutham.si(at)phuket.psu.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ นายพนมวรรณ มโนสงค์ (น้อย)
6080
panomwan.m(at)phuket.psu.ac.th
พนักงานขับรถยนต์ นายประเสริฐ  กาละวงศ์
พนักงานขับรถยนต์ นายณิชกุล  ศรีเมือง
พนักงานขับรถยนต์ นายสุริยา ป้อมดี
suriya.p(at)phuket.psu.ac.th
ซ่อมบำรุง นายเกษมศักดิ์ เจริญอรุณรัตน์ (จอห์น)
6080
kajornsak.c(at)phuket.psu.ac.th
ช่างไฟฟ้า นายณรัฐ ยอดสุรางค์ (อู๊ด)
thikumpol.y(at)phuket.psu.ac.th
ช่างประปา นายวิชิต ชูวงศ์
ช่างประปา นายประทีป พรหมพฤกษ์ (ทีป)
6080
ช่างแอร์ นายศุภฤกษ์ ยิ่งวุฒิวรกุล (เต้ย)
6703
supareak.y(at)phuket.psu.ac.th
ช่างแอร์ นายสมพร สกุลชูแก้ว
6703
somporn.sa(at)phuket.psu.ac.th
แม่บ้านอาคาร 1 นางสุพรรณี จันทดวงศรี
6123
แม่บ้านอาคาร 2 นางเสาวนีย์ ละไม
6250
แม่บ้านอาคาร 2 นางสุรางคนา ช่วยการ
6222
แม่บ้านอาคาร 3, อาคาร 5A
6692
แม่บ้านอาคาร 6 นางมณีรัตน์ สมนึก
6700
maneerat.so(at)phuket.psu.ac.th
แม่บ้านอาคาร 7 นางยกส่วน ทดแทน (ซ่วน)
6082
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์กีฬา) นางสาวนฤมล โชติชวง
naruemon.c(at)phuket.psu.ac.th
ที่พักสะพานหิน, ธุรการ (สะพานหิน) นางสาวจารวี เพชรรัตน์
076-379004-5
supaporn.pet(at)phuket.psu.ac.th
แม่บ้าน (สะพานหิน) นางเฉลา จิตคง
076-379004-5
chalao.j(at)phuket.psu.ac.th
แม่บ้าน (สะพานหิน) นางสมจิต ทองมาลี
076-379004-5
แม่บ้าน (สะพานหิน) นายรวย ติ๊บไหว
076-379004-5
แม่บ้าน นายวานุติ อ๋องสกุล
คนสวน นายจรูญ พงศ์สกุล
charoon.p(at)phuket.psu.ac.th
คนสวน นายอาภรณ์ ทัตงาม
arporn.t(at)phuket.psu.ac.th
คนสวน นายชัยศักดิ์ โสดา
chaisak.s(at)phuket.psu.ac.th
งานแผนและประกันคุณภาพ Email : pqa(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ นางสาวณัฐรดา สงเอียด (เล็ก)
6019
natrada.s(at)phuket.psu.ac.th
ประกันคุณภาพ นางนัยนา ทองเสน (แอล)
6020
naiyana.ke(at)phuket.psu.ac.th
นโยบายและแผน นางพิมพ์ลภัทร หนูคง (หมวย)
6508
pimlapat.i(at)phuket.psu.ac.th
ประกันคุณภาพ นางสาวณาราภัทร ใจตรง (นก)
6021
naraphat.j(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาววชิราภรณ์ เพ็ชรโยธิน (เบ็นซ์)
6021
wachiraporn.p(at)phuket.psu.ac.th
นโยบายและแผน นางสาวสุภาภรณ์ ช่อแก้ว (อิง)
6017
supaporn.cho(at)phuket.psu.ac.th
นโยบายและแผน นางสาวอนิสา ขนาดผล (ไหม)
6018
anisa.k(at)phuket.psu.ac.th
ประกันคุณภาพ นางสาวณิชารีย์ ตรีธารมธุรส (เกี้ยว) 6508 nicharee.t(at)phuket.psu.ac.th
กองวิชาการ Email : academic-division(at)phuket.psu.ac.th
ผู้อำนวยการกองวิชาการ นางสุปรีดา สุวรรณรัตน์
6052(Fl.2), 6504(Fl.3)
supreeda.s(at)phuket.psu.ac.th
งานธุรการกองวิชาการ นางสาวนวลจันทร์ บุรี (นวล)
6028
nualjan.b(at)phuket.psu.ac.th
ประสานงานสนับสนุนงานวิชาการ ของคณะวศษ. นางสาวน้ำฝน เอ่งฉ้วน (ติ๊ก)
6600
namfon.a(at)phuket.psu.ac.th
ประสานงานสนับสนุนงานวิชาการ ของคณะบรท. และ คณะทส. นางสาววรางคณา เพ็ชรโยธิน (บุ๋ม)
6062
varankana.p(at)phuket.psu.ac.th
งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (หลักสูตร)โทรสาร (Fax) 0-7627-6055, (สหกิจศึกษา) โทรสาร (Fax) 0-7627-6179 Email : coop-education(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา นางสาวมลฤดี แซ่แต้ (ดาว)
6178
monrudee.s(at)phuket.psu.ac.th
สหกิจ TE นางสาวกมลวรรณ แสงทอง (จอย)
6177
kamonwan.sa(at)phuket.psu.ac.th
สหกิจและฝึกงาน TE นางสาวมัซนีย์ วิเชียร  (มัซ)
6179
masnee.v(at)phuket.psu.ac.th
ฝึกงาน FHT นางสาวจันทิรา คงคาวงษ์ (เกด)
6872
chantira.k(at)phuket.psu.ac.th
หลักสูตรและบัณฑิตศึกษา นางสุธิตา ทัศนภาณุ (ปริว)
6506
sutita.k(at)phuket.psu.ac.th
หลักสูตร นางสาวกชณิภา ชัยพล (ติ๊ก)
6053
kochanipa.c(at)phuket.psu.ac.th
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง โทรสาร (Fax) 0-7627-6029 Email : regis(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง นางอมรรัตน์ ปานขาว (หนึ่ง)
6026
amornrat.w(at)phuket.psu.ac.th
รับนักศึกษา phuket_admission_unit(at)phuket.psu.ac.th
รับนักศึกษา นางสาวณัฐกานต์ จันทร์ทิน (แอร์)
6050
nattakan.j(at)phuket.psu.ac.th
รับนักศึกษา นางสาวปพิชญา นาคะพิทยาภรณ์ (ทราย)
6050
paphichaya.n(at)phuket.psu.ac.th
รับนักศึกษา นางอรชร สุขเปรม (ชร)
6051
orachorn.so(at)phuket.psu.ac.th
ทะเบียนกลาง regis(at)phuket.psu.ac.th
จัดทำข้อมูลนักศึกษา นางสาวกัณตินันท์ นกบรรจง (นิ)
6025
kantinan.n(at)phuket.psu.ac.th
ลงทะเบียนเรียน, ตรวจสอบและติดตามหนี้สิน นางวารี หอมสวัสดิ์ (วา)
6027
waree.m(at)phuket.psu.ac.th
ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา นางวรรณวไล บัวเพ็ชร (ปูเป้)
6024
wanwalai.a(at)phuket.psu.ac.th
ผลการเรียน, เทียบ/รับโอนรายวิชา นางสาวเสาวรักษ์ อาจเอี่ยม (แมว)
6023
saowaluck.a(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ โทรสาร (Fax) 0-7627-6055
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัฒนาอาจารย์และบริการวิชาการ
บริการวิชาการ/ศูนย์ทดสอบ (TOEIC) นางสาวจรัญญา ธัมโร (หน่อย)
6054
jaranya.t(at)phuket.psu.ac.th
กองกิจการนักศึกษา โทรสาร (Fax) 0-7627-6580 Email : student-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายธวัช มุสิกธรรม
6533(Fl.2)
thawat.m(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนานักศึกษา
นักวิชาการอุดมศึกษา (ทุนการศึกษา) นางสาวปฐมา อินทรสุวรรณ (เตย)
6532
patama.i(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา (สวัสดิการนักศึกษา) นางสาวชนิษฐา ทองเพียง (ใหม่)
6532
chanittha.t(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา (ธุรการและประกันอุบัติเหตุ) นางสาวแววตา อินทรชิต (แวว)
6536
waewta.l(at)phuket.psu.ac.th
นักกิจการนักศึกษา (สารสนเทศและประชาสัมพันธ์) นางธัญธัต ทองบุญ (กุ้ง)
6061
thanyathat.t(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
ผู้ประสานงาน ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม นางสาวหุสณา มาลายา
husna.ma(at)phuket.psu.ac.th
งานกิจกรรมนักศึกษา
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา นายสุรวุฒิ จาปรัง (หมาน)
6535
surawut.j(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา (งานศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์) นางสาวฐิตาภา เกียรติตระกูล (เจี๊ยบ)
6534
thitapa.k(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา (กิจกรรมนักศึกษา) นางสาวเรืองรัตน์ จิรัตฐิวรุตม์กุล (หนู)
6531
ruangrat.j(at)phuket.psu.ac.th
นักกิจการนักศึกษา (หอพักชาย) นางสาวชนิษฐา ทองเพียง (ใหม่)
6532
chanittha.t(at)phuket.psu.ac.th
นักกิจการนักศึกษา (กีฬา)
6061
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา นายวัชระ ทรัพย์ส่ง (เก่ง)
watchara.s(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา นายมูฮัมหมัดสุกรี กาเรง (ซุป)
muhammadsukri.k(at)phuket.psu.ac.th

ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Centre:LC)
โทร Call Center 095-0710800  Email : lc(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ นายปรีชา บุญล้ำ
6031
preecha.b(at)phuket.psu.ac.th
งานห้องสมุด Email : library(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานห้องสมุด นายถาวร ปานขาว (เถา)
6041
thaworn.p(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการ นางกันทิมา เศรษฐพงศ์ (แนน)
6044
kantima.p(at)phuket.psu.ac.th
งานเทคนิค นางวนิดา สุวรรณ์พรหม (ต้าร์)
6519
wanida.s(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด นางภาคินี สกลวิรัตน์ (ผึ้ง)
6042
phakhinee.s(at)phuket.psu.ac.th
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Email : it(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนนทพน รัตนพิทยาภรณ์ (บอล)
6033
nontapon.r(at)phuket.psu.ac.th
งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง นายโกวิทย์ สุดใจ (วิทย์)
6032
kowit.su(at)phuket.psu.ac.th
งานวิศวกรรม (Admin ระบบ Email) นายชยธร วัฒนชาลี (ตั้ม)
6514
chayatorn.w(at)phuket.psu.ac.th
งานวิศวกรรม นายณัฐกรณ์ มิ่งแก้ว (บาส)
6515
nattakon.m(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ นายนิติวัฒน์ ทองขาว (ชาย)
6511
nitiwat.t(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ นายนพชาติ เลิศพูนสวัสดิ์ (หนึ่ง)
 6035
noppachart.l(at)phuket.psu.ac.th
งานห้องปฏิบัติการและซ่อมบำรุง นายภาษิต เสกสรรค์ (ลิบ)
6034
pasit.s(at)phuket.psu.ac.th
งานประสานงานทั่วไป นางสายสุดา คุ้มบ้าน (ติ๊ก)
6040
saiysuda.k(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ นางสาววริษา สมาธิ (กุล)
6513
warisa.s(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนาและบริการระบบสารสนเทศ นายอิศร ไชยเสน (ป้อม)
6510
iesorn.c(at)phuket.psu.ac.th
งานโสตทัศนูปกรณ์ Email : av(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ นางสาวภัททิรา วรรณจาโร (แก้ว)
6048
patttra.w(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม นายจลิต ศุภวิริยากร (จลิต)
6517
jalit.s(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม นายธนภัทร เอียดขนาน (ภัทร)
6518
thanapatt.a(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม นายภาณุพงษ์ รัตนะทองมา (ปอ)
6581
panupong.r(at)phuket.psu.ac.th
งานบริการ/งานผลิตสื่อ/งานซ่อม/งานยืม นายสุรชัย กาหลง (ซุป)
6516
surachai.k(at)phuket.psu.ac.th

ศูนย์กิจการนานาชาติ (International Affairs Center : IAC)
โทรสาร Fax : 0-7627-6098 Email : iacpsu(at)phuket.psu.ac.th
Acting Head, International Affairs Centre

Ms. Pichyada Jeokwon (Pure)      

นางสาวพิชญ์ยดา เจือกโว้น (เพียว)

6524

pityada.j(at)phuket.psu.ac.th
Student Activities, Information Update

Mr. Chawanan Chupeng (Toe)    

นายชวนันท์ ชูเพ็ง (โต)

6096
chawanan.c(at)phuket.psu.ac.th
Accounting and Finance

Mr. Nitiphoom Waitira (Joe)        

นายนิติภูมิ ไวยธิรา (โจ้)

6096
nitiphoom.w(at)phuket.psu.ac.th
Visas and Immigration Affairs
Work Permits and Tax

Ms. Pichyada Jeokwon (Pure)      

นางสาวพิชญ์ยดา เจือกโว้น (เพียว)

6524
pityada.j(at)phuket.psu.ac.th
International Guest Relations

Ms.Sukhuma Ketsuwan (Syn)  

นางสาวสุขุมาล์ เกตุสุวรรณ (ซิล)

6097
sukhuma.ke(at)phuket.psu.ac.th
International Affair Centre Officer Ms. Milla Devianty Budiarto (Milla)
6751
milladevianty.b(at)phuket.psu.ac.th
International Affair Centre Officer

Ms. Aekanong Yaden

นางสาวเอกอนงค์ ยะเด็น

6014
aekanong.y(at)phuket.psu.ac.th

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต (International College of Arts and Sciences Phuket)
โทรศัพท์  0-7627-6751 Email : icasp(at)phuket.psu.ac.th, โทรสาร (Fax) 0-7627-6750

รักษาการผู้อำนวยการ


6542

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

ดร.จันทินี บุญชัย

6752
chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

6521, 6754

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชภ.)
โทรศัพท์ 0-7627- 6402-4 , โทรสาร (Fax) 0-7627-6400 Email : pcc(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
6405
rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
รักษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี
6406
jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์
6402
tanawat.w(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต Email : pcc-staff(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
นายธนวัฒน์ วงศ์ลักษณพันธ์ (อ๊อด)
6402
tanawat.w(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นางละมัย วิทยาศิริกุล (มัย)
6404
lamai.v(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวจิดานันท์ จิระสถิตย์ (แอมป์)
6403
jidanan.j(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวนวลจันทร์ พู่พัฒนศิลป์ (เหลียน)
6410
naunjun.p(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการศึกษา นางสาวปิยนันท์ วอแสวง (ปิ่น)
6401
piyanan.v(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการศึกษา นางสาวมัณฑนา แก้วชื่น (หนูนา)
6407
mantana.k(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการศึกษา นายอัมรินทร์ โอษฐฤิทธิ์ (กอล์ฟ)
6408
amarin.o(at)phuket.psu.ac.th
บริการวิชาการและศูนย์ทดสอบ นางสาววิภาดา บูรณสุทธิกุล (น้อง)
6409
wiphada.b(at)phuket.psu.ac.th

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
โทรศัพท์ 0-7627-6106, 0-7627-6118 , โทรสาร (Fax) 0-7627-6102
คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
6110

tpunpsu(at)gmail.com

pun.t(at)phuket.psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
6176

werapong.g(at)phuket.psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ 6488

pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว 6495

siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th

ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

ดร.รวี รัตนาคม 6491

rawee.r(at)phuket.psu.ac.th

ผู้จัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดร.ธนิตา อารีรบ 6144

thanita.a(at)phuket.psu.ac.th

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

ดร.ดนัย  ทิพย์มณี 6131

danai.t(at)phuket.psu.ac.th

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.จันทินี บุญชัย 6489, 6752

chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

ดร.จันทินี บุญชัย 6489, 6752

chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สำนักงานคณบดี Email : te-supports(at)phuket.psu.ac.th
เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/การเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี/งานหลักสูตร นางสาวธรรมรัตน์ แซ่ตัน (ลี่)
6167
thammarat.sae(at)phuket.psu.ac.th
งานบัณฑิตศึกษา/กองทุนวิจัย/วิเทศสัมพันธ์ นางสาวจิตรลดา เอสุจินต์ (ไอซ์)
6107
jitlada.a(at)phuket.psu.ac.th
งานพัฒนานักศึกษา/งานบริการวิชาการ/งานอาคารสถานที่(คณะ) นายโสภณ จันทร์ทิพย์ (ปีเตอร์)
6106
sopon.j(at)phuket.psu.ac.th
งานการเงิน นางสาวนงนุช หูเขียว (นุช)
6100
nongnuch.h(at)phuket.psu.ac.th
กองการเจ้าหน้าที่/พัสดุ/งานประชุม นางสาวโภไคย เฮ่าบุญ (กรานต์)
6166
pokai.h(at)phuket.psu.ac.th
อัดสำเนา/ห้องถ่ายเอกสาร นายสามารถ มีสุข
6122
samat.m(at)phuket.psu.ac.th
ประชาสัมพันธ์ นางสาวทิฆัมพร ทิพย์รองผล
6165
tikumporn.ti(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ นายญาณวัฒน์ ภู่วรณ์ (ธน)
6126
yannawut.p(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ (เคมี / ชีวะ / ฟิสิกส์)
เคมี นางจินดา รุ่งโรจน์ศรี (เล็ก)
6723
jinda.r(at)phuket.psu.ac.th
เคมี นางสาวทัศนีย์ สามารถ (ทัศ)
6723
thassanee.sa(at)phuket.psu.ac.th
ชีวะ นางนภาพิศ หลิมสถาพรกุล (นุ้ย)
6724
napapit.l(at)phuket.psu.ac.th
ฟิสิกส์ นายวัฒนา ศรัทธาวีระกุล (โน่)
6723
wattana.n(at)phuket.psu.ac.th
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอันดามัน” (Andaman Environmental Research and Innovation Center) : AERIC Email : aeric(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมอันดามัน (AERIC)

รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ

6481

aree.c(at)phuket.psu.ac.th

นักวิจัย

นางสาวจุฑาพร เกษร (ใหม่)

6479

jutaporn.k(at)phuket.psu.ac.th

สถานวิจัยเคมีประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ACET-RC)
หัวหน้าสถานวิจัย รศ.ดร.อารีย์  ชูดำ
6481
aree.c(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
6482
worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
6537, 6487
wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
6486

wilasinee.s(at)phuket.psu.ac.th

wi.sriprom(at)gmail.com

  ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
6488
pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
หน่วยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า (BTEM) Email : btem(at)phuket.psu.ac.th
หัวหน้าหน่วยวิจัย รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
6154
sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Email : te-academics(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม Email : te-sci(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.สุภัสรา ขุนศรี
6716
supatsara.k(at)phuket.psu.ac.th
  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม
6110
pun.t(at)phuket.psu.ac.th
  รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล
6154
sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล
6482
worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
  รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ
6481
aree.c(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี
6485
kanika.k(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์
6134
thongchai.s(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล
6537, 6487
wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี
6135
jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จันทินี บุญชัย
6489, 6752
chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วิลาสินี ศรีพรหม
6486
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it “>wilasinee.s(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน
6176
werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง
6480
wanchitra.t(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  เอกจิตต์
6488
pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ธนิตา อารีรบ
6144
thanita.a(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ดนัย  ทิพย์มณี 
6131
danai.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.รวี รัตนาคม
6491
rawee.r(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว
6495
siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ
6725
pariyaporn.r(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ธนกร จิวรุ่งเรืองกุล
6456
thanakorn.j(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์อาคม วังเมือง
6137
arkom.w(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ
6142
phornnarong.a(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์วีรนันท์ สงสม
6719
veeranun.s(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์
6144
audomlak.k(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร
6483
phongtheera.b(at)phuket.psu.ac.th
  Assoc.Prof. Dr.Raymond James Ritchie
6130
raymond.r(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม 6110 pun.t(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วันจิตรา โต๊ะหวันหลง 6480 wanchitra.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี 6135 jinda.sa(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ปริยาภรณ์ รูปโอ 6725 pariyaporn.r(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล 6482 worawit.won(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ 6488 pensiri.a(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จันทินี บุญชัย 6489, 6752 chantinee.b(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ธนิตา อารีรบ 6144 thanita.a(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ดนัย ทิพย์มณี 6131 danai.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.สุภัสรา ขุนศรี 6716 supatsara.k(at)phuket.psu.ac.th
  Assoc.Prof.Dr. Raymond J. Ritchie 6130 raymond.r(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศ
  ผศ.ดร.วีระพงค์ เกิดสิน 6176 werapong.g(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.รวี รัตนาคม 6491 rawee.r(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.สิริวรรณ รวมแก้ว 6495 siriwan.ru(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์พรณรงค์ อ่อนชาติ 6142 phornnarong.a(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์วีรนันท์ สงสม 6719 veeranun.s(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยา
  ผศ.กรรนิการ์ กาญจนชาตรี 6485 kanika.k(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ยุรฉัตร  เมฆสุวรรณ 6168 yurachat.y(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วิภาวี ดำมี 6484 vipawee.d(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์อาคม วังเมือง 6538 arkom.w(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์อุดมลักษณ์ คงสังข์ 6143 audomlak.k(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาเคมี
  รศ.ดร.อารีย์ ชูดำ 6481 aree.c(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วิลาสินี ศรีพรหม 6486 wi.sriprom(at)gmail.com
  ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล 6487 wadcharawadee.n(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  รศ.ดร.ศักย์ชิน บุญถวิล 6154 sakshin.b(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ธงชัย สุธีรศักดิ์ 6134 thongchai.s(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์กลุ่มวิชาทะเลและชายฝั่ง
  อาจารย์พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร 6483 phongtheera.b(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์อื่นๆ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว (บรท.)
โทรศัพท์ 0-726-6200, 0-7627-6800 , โทรสาร (Fax) 0-7627-6203, 0-7627-6214 Email : fhtpsu(at)phuket.psu.ac.th, fhtpsu(at)gmail.com
คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ
6867

pornpisanu.p(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์กฤตภาส ขวัญยืน
6815

krittabhas.k(at)phuket.psu.ac.th

kkrittabhas(at)gmail.com

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์
6835

tatiyaporn.j(at)phuket.psu.ac.th

tatiyaporn.j(at)gmail.com

รองคณะบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ อาจารย์คณพศ กาลเนาวกุล
6833

kanapot.k(at)phuket.psu.ac.th

kkanapot(at)gmail.com

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ อาจารย์สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล
6850

surarak.w(at)phuket.psu.ac.th

surarakstar(at)gmail.com

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ
6836

patthawee.i(at)phuket.psu.ac.th

patthawee.insuwanno(at)gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ Aj.Colin Martin gallagher
6877
colin.g(at)phuket.psu.ac.th
colingallagher2010(at)gmail.com
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ  อาจารย์กฤตภาส  ขวัญยืน
6815

krittabhas.k(at)phuket.psu.ac.th

kkrittabhas(at)gmail.com

ประธานสาขากลุ่มวิชาการจัดการการบริการและบริหารธุรกิจ อาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต
6866

patcharapimon.a(at)phuket.psu.ac.th

patcharapimon.a(at)gmail.com

ประธานกลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ
6860

chayanon.p(at)phuket.psu.ac.th

dr.chayanonphucharoen(at)gmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร
6848

panuwat.p(at)phuket.psu.ac.th

pphakdeeauksorn(at)gmail.com

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ผศ.ดร.ณารีญา วีระกิจ
6865

nareeya.w(at)phuket.psu.ac.th

nareew15(at)gmail.com

ผู้จัดการห้องปฏิบัติการโรงแรมพี เอส ยู ลอดจ์ อาจารย์ปทุมมาลัย พัฒโร
6831,6210

pathummalai.p(at)phuket.psu.ac.th

pathummalai(at)gmail.com

เจ้าหน้าที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว  Email : fht-supports(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
ประสานงาน พี เอส ยู ลอดจ์ ฝ่ายห้องพักและการตลาด นางสาวอมรรัตน์ สหพัฒนวนา
6300,6301

amonrat.s(at)phuket.psu.ac.th

amonrat.sh17(at)gmail.com

ประสานงานกองทุนวิจัย นางสาวทันญารัตณ์ รัญจุล
6820

kanyarat.r(at)phuket.psu.ac.th

k.kanyarat20(at)gmail.com

ประสานงานบัณฑิตศึกษา นางสาวเขมสิตา ธีระจามร 6821

khemsita.t(at)phuket.psu.ac.th

khemsita15(at)gmail.com

ประสานงานวิเทศสัมพันธ์ 6828

ประสานงานวิชาการ นางสาวอรชพร สมเกียรติกุล 6825

arachapone.s(at)phuket.psu.ac.th

  นางสาวเสาวลักษณ์ สงวนคำ 6818 saowalak.sa(at)phuket.psu.ac.th
saowalak.oil(at)gmail.com
  นางสาวทิพวัลย์ ทิพย์กองลาด 6824

tippawan.t(at)phuket.psu.ac.th

thippawon.thip(at)gmail.com

  นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยวัณณ์ 6827 saowaluck.c(at)phuket.psu.ac.th
saowaluck06(at)gmail.com
  นางสาวโชติมา วิทยาศิริกุล 6816

chotima.w(at)phuket.psu.ac.th

ctimawit(at)gmail.com

ประสานงานกิจการนักศึกษา  นายมณฑล พรหมภัทร์ 6829

monthon.p(at)phuket.psu.ac.th

prompat8(at)gmail.com 

ประสานงานบริการวิชาการ  นางสาวอมรพันธ์ แก้วสิทธิ์
6801,6201

amornphun.k(at)phuket.psu.ac.th

amornphun.koi(at)gmail.com 

ประสานงานฝึกปฏิบัติงาน นางสาวรติกานท์ เพชรสลับแก้ว
6871

ratipech.psu(at)gmail.com

ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน นางสาวจันทิรา คงคาวงษ์
6872

chantira.k(at)phuket.psu.ac.th

kedsmile.k(at)gmail.com

  นางสาวมาลิออน มิสเซอเลอร์
6822

marion.m(at)phuket.psu.ac.th

marion_micheler(at)hotmail.com

นักวิชาการศึกษา นางสาวพฤกษกานต์ ช่วยเชียร (แอมป์)
6828

prugsakarn.c(at)phuket.psu.ac.th

prugsakarn.ch(at)gmail.com

นักวิจัย นางสาวณิชาพัชร สังข์แก้ว (โบ)
6819

nichapat.s(at)phuket.psu.ac.th

nichapat.sangkaew(at)gmail.com

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน นางสาวนิตยา ประทีป ณ ถลาง
6804
nittaya.p(at)phuket.psu.ac.th
nittphuket(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่ธุรการ นายพูนสุข บุรีรัตน์
6806
poonsuk.b(at)phuket.psu.ac.th
peea2010(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่พัสดุ นางสาวทิพย์ธิดา มาตรา
6807
tiptida.m(at)phuket.psu.ac.th
tiptida55(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางวันวิสาข์ ชูวารี
6808
wanvisa.n(at)phuket.psu.ac.th
visapooh(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวกานต์พิชชา ธนกุลไพสิฐ
6809

kanphitcha.t(at)phuket.psu.ac.th

kanpicha0642(at)gmail.com

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นางสาวจรรยาลักษณ์ วิเชียร
6810
junyaluk.w(at)phuket.psu.ac.th
Zippymay13(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนพคุณ ตันติสุภะวงค์
6812
nopphakhun.t(at)phuket.psu.ac.th 
nrainny(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นายศราวุฒิ คงเหมาะ
6813
sarawut.k(at)phuket.psu.ac.th
sarawut.fht(at)gmail.com
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นางสุธิรา เอี่ยมดุษฎีบัณฑิต
 –
ประชาสัมพันธ์และการตลาด นายฉัตรพัฒน์ แสงเงิน
6817
chatrapat.s(at)phuket.psu.ac.th
แม่บ้าน
แม่บ้าน (ชั้น 2) นางเสาวนีย์ ละไม
6205
แม่บ้าน (ชั้น 4) นางสุรางคณา ช่วยการ
6204
อาจารย์คณะการบริการและการท่องเที่ยว Email : fht-academics(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์สาขาการจัดการบริการ
ประธานสาขาการจัดการการบริการและธุรกิจ อาจารย์พัชรพิมล อภิธรรมบัณฑิต
6866

patcharapimon.a(at)phuket.psu.ac.th

patcharapimon.a(at)gmail.com

  ผศ.ดร.ณารีญา วีระกิจ
6865

nareeya.w(at)phuket.psu.ac.th

nareew15(at)gmail.com

  ผศ.ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์
6835

tatiyaporn.j(at)gmail.com

tatiyaporn.j(at)phuket.psu.ac.th

  ดร.ประทีป เวทย์ประสิทธิ์
6832

prateep.w(at)phuket.psu.ac.th
drprateep(at)gmail.com

  Dr. Ilian Assenov
6862

ilianassenov(at)gmail.com

  อาจารย์ชัยนันท์ ไชยเสน
6830

chainun.c(at)phuket.psu.ac.th

cchaiyasain(at)gmail.com

  อาจารย์ปทุมมาลัย พัฒโร
6831

pathummalai.p(at)phuket.psu.ac.th

pathummalai(at)gmail.com

  อาจารย์ปฐวี อินทร์สุวรรณโณ
6836

patthawee.i(at)phuket.psu.ac.th

patthawee.insuwanno(at)gmail.com

  อาจารย์กฤตภาส  ขวัญยืน
6815

krittabhas.k(at)phuket.psu.ac.th

kkrittabhas(at)gmail.com

  อาจารย์กฤษณ์ สินเจริญกุล
6868

kris.s(at)phuket.psu.ac.th

  อาจารย์คณพศ กาลเนาวกุล
6833

kanapot.k(at)phuket.psu.ac.th

  Mr. Mitchell John Amarando
6890
ajarnmitch(at)gmail.com
  Ms. Veronica Aguilos
6870

veronica.a(at)phuket.psu.ac.th

nica.aguilos(at)gmail.com

อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว
ประธานสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ 
6838

chayanon.p(at)phuket.psu.ac.th

dr.chayanonphucharoen(at)gmail.com

  ผศ.ดร.กุลดา  เพ็ชรวรุณ
6863

kullada.p(at)(phuket.psu.ac.th

kdtalk007(at)gmail.com

  ผศ.ดร.อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์
6846

areeta.t(at)phuket.psu.ac.th
areeta.psu(at)gmail.com

  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีอักษร
6848

panuwat.p(at)phuket.psu.ac.th

pphakdeeauksorn(at)gmail.com

  ผศ.ดร.พรพิษณุ  พรหมศิวะพัลลภ
6867

pornpisanu.p(at)phuket.psu.ac.th

promsivapallop(at)gmail.com

  ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา
6845

aphirom.p(at)phuket.psu.ac.th

tongleave(at)gmail.com

  ดร.ชัชวัล วงศ์วัฒนกิจ
6861

cwongwattanakit(at)gmail.com

  Dr.Bijou Murray Smith
6870

bijoumurray.s(at)phuket.psu.ac.th

achrononmaster(at)gmail.com

  อาจารย์กมลธรณ์ พรหมพิทักษ์
6847

kamontorn.p(at)phuket.psu.ac.th

kamontorn.p(at)gmail.com

  อาจารย์สุมัธยา ธรรมจักร
6849

sumattaya.t(at)phuket.psu.ac.th

sumattaya(at)gmail.com

  อาจารย์สุรรักษ์ วิชชุปัญญ์กุล
6850

surarak.w(at)phuket.psu.ac.th

surarakstar(at)gmail.com

  อาจารย์พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล
6851

pisit.t(at)phuket.psu.ac.th

pisit224455(at)gmail.com

  อาจารย์รพีพรรณ์ เจียมทวีบุญ
6852

raphiphan.j(at)phuket.psu.ac.th

yingraphi555(at)gmail.com

  อาจารย์ศุภณัฐ เพ็ชรรักษ์
6853

supanut.p(at)phuket.psu.ac.th

supanutkrm(at)gmail.com

  Mr. Colin Gallagher
6877

colin.g(at)phuket.psu.ac.th

colingallagher2010(at)gmail.com

  Ms. Kristina Stosic
6860

kristina.s(at)phuket.psu.ac.th

kristinastosic2017(at)gmail.com

  Mr. Christopher Irish
6854

christopher.i(at)phuket.psu.ac.th

chris.irish.esl(at)gmail.com

โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ โทรศัพท์ 0-7627- 6300 โทรสาร (Fax) 0-7627-6303 Email : psulodge(at)gmail.com
   
 
 

คณะวิเทศศึกษา (วศษ.)
โทรศัพท์ 0-7627-6627 โทรสาร (Fax) 0-7627-6263 Email: fis.info(at)phuket.psu.ac.th
Administrative Team
Dean of Faculty of International Studies Asst. Prof. Dr. Nuwan Thapthiang
6601, 6754
nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
Associate Dean for Academic Affair and Quality Assurance Dr. Nuannut Khieowan
6605
nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th
Associate Dean for Student Development and Communications Dr. Sudrudee Bamrung
6278
sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th
Associate Dean for Research and Academic Services Dr. Jirameth Rungruang
6612
jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th
Associate Dean for Global Outreach  Aj. Wang Yi
6221
yi.wa(at)phuket.psu.ac.th
Department Head, Foreign Languages
6649
Department Head, Asian Studies Aj. Punchida Saenphithak
6228
sineenart.s(at)phuket.psu.ac.th
Assistant Dean for Quality Assurance and Public Relations Miss Prapasara Kitpaiboonthawee
6610
prapasara.k(at)phuket.psu.ac.th
Assistant Dean for Miss Nareerat Chandang
6620, 6289
nareerat.c(at)phuket.psu.ac.th
Supporting Staffs Email : fis-support(at)phuket.psu.ac.th 
Administrative Officer Miss Prapasara Kitpaiboonthawee
6610, 6625
prapasara.k(at)phuket.psu.ac.th
Educator Mrs. Wisansaya Muenta
6624, 6265
wisansaya.m(at)phuket.psu.ac.th
Educator Miss Nareerat Chandang
6620, 6289
nareerat.c(at)phuket.psu.ac.th
Educator Miss. Piyawanee Khingrak
6627
piyawanee.k(at)phuket.psu.ac.th
Higher Education Educator Miss Namfon Engchuan
6600

namfon.a(at)phuket.psu.ac.th

Higher Education Educator Miss Rattana Maimahad
6628

rattana.mai(at)phuket.psu.ac.th

General Service Officer Mrs. Waraporn Toyardmak
6629
varaporn.to(at)phuket.psu.ac.th
Finance and Accounting Analyst Miss Wathinee Rodsakul
6621, 6270
wathinee.r(at)phuket.psu.ac.th
Finance and Accounting Analyst Miss Amika Pojsompong
6626
amika.p(at)phuket.psu.ac.th
Information Technology Officer Mr. Ittipon Thipsuwan
6697

ittipon.t(at)phuket.psu.ac.th

Language Laboratory Technician Mr. Paizoolbasree Binhayeearwae
6698

paizoolbasree.bi(at)phuket.psu.ac.th

Computer Technician Officer

6299
Lecturer Staffs Email : fis-academics(at)phuket.psu.ac.th 
Asian Studies
 

Asst. Prof. Dr. Pim de Jong

6296

pim.dj(at)phuket.psu.ac.th

 

Asst. Sopon Supaviriyakorn

6279

sopon.s(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Emeela Wae-Esor

6218

emeela.w(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Jaruwat Nualyai

6286

jaruwat.nu(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Nattakan Dilt

6280

nattakan.c(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Nicha Tovankasame

6280

nicha.t(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Pramesini Khamtab

6281

pramesini .k(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Sophita Sukshouy Thongboon

6284

sophita.t(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Sudrudee Bumrung

6278

sudrudee.ba(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Supachai Jeangjai

6293

supachai.je(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Teerathorn Lamnaokrut

6607

teerathorn.l(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Yupin Karanyadech

6290

yupin.k(at)phuket.psu.ac.th

 

Dr. Steven Andrew Martin

steven.m(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Korntouch Chartarayawadee

6615

korntouch.c(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Nuannuch Khieowan

6605

nuannut.k(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Netima Burapasiriwat

6227

netima.b(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Punchida Saenphithak

6276

punchida.s(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Rattiyaporn Tongyon

6220

rattiyapon.t(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Ravadee Kongsuwan

6291

ravadee.k(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Sirinda Osiri

6283

sirinda.o(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Wancharat Dechwilai

6285

wancharat.d(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Yi Wang 

6221

yi.wa(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. He Ke

6292

ke.h(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Thoranit Lilasetthakul

6218

toranit.l(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Phuchapong Panthakerng-amorn

6606

phuchapong.p(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Jirameth Rungruang

6612

jirameth.r(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Ruangchai Ruangyangmi

ruangchai.r(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Sirikhwan Phathairak

6266

sirikhwan.p(at)phuket.psu.ac.th

 

Aj. Tagsina Sripracha

6284

tagsina.s(at)phuket.psu.ac.th

On study leave

Aj. Wathanun Srinil

6607

wathanan.s(at)phuket.psu.ac.th

On study leave

Aj. Nattaporn Sittipat

6288

nattaporn.si(at)phuket.psu.ac.th

On study leave

Aj. Pittaya Limbut

6298

pittaya.l(at)phuket.psu.ac.th

On study leave

Aj. Oraphan Leenanithikul

oraphan.l(at)phuket.psu.ac.th

Foreign Languages 
Department Head : Foreign Languages, Lecturer

 

Asst. Prof. Dr. Kesinee Chaisri

6238

kesinee.c(at)phuket.psu.ac.th
 

Asst. Prof. Dr. Nuwan Thapthiang

 6601, 6754

nuwan.t(at)phuket.psu.ac.th
 

Dr. Saranya Pathanasin

6234

saranya.p(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Nida Ham-Ngarm

6236

nida.h(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Sudarat Srirak

6622, 6235

sudarat.sr(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Rattana Jangpiboonpong

6644

rattana.ja(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Ongprang Sangsurin

6919

ongprang.s(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Sureerat Jittasatian

6240

sureerat.j(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Woralak Bancha

6238

woralak.b(at)phuket.psu.ac.th
 

Aj. Philip John Galloway

6650

phillip.g(at)phuket.psu.ac.th
  Aj. Peter Coan

peter.c(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Peter Wall

6646

peterjohn.w(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Rut Toronell

rut.t(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Ian Eschstruth 

ian.e(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Ricardo Galbis

ricardo.g(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Thomas Gerard Slater

6659

thomasgerard.s(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Stefanie Natalie Wright

6640

stefanienatalie.w(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Scott Gabriel Neumann

scottgabriel.n(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Jonathan Hugo

jonathan.h(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. James Bryant Upp

jamesbryant.u(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Ross Brockie

ross.b(at)phuket.psu.ac.th

  Aj. Richard Majellan Mansbridge

richardmajellan.m(at)phuket.psu.ac.th

  Aj Ha Goune

goune.h(at)phuket.psu.ac.th

On study leave Aj. Napacha Prapawadee

6612

napacha.p(at)phuket.psu.ac.th

On study leave Aj. Parichart Charernwiwatthanasri

6233

parichart.c(at)phuket.psu.ac.th

Confucius Institute Phuket Email : confucious(at)phuket.psu.ac.th
Director of Confucius Institute Phuket

Ms. Chen Xiaoda

6616

chen.xi(at)phuket.psu.ac.th

Executive Secretary

Mr. Krinnapatch Asawateera

6617

krinnapatch.a(at)phuket.psu.ac.th

Assistant Secretary

Mr. Surin Manfuekphan

6672

surin.m(at)phuket.psu.ac.th

Lecturer

Ms. Xiao Wenjing 

6679 

450330587(at)qq.com 

 

Ms. Ma Lijuan

6675

ma.l(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Zhang Miaomiao

6671

1054170342(at)qq.com

 

Ms. Huang Qingqing 

6670

2698082544(at)qq.com

 

Ms. Li Jiahui

6680

463149771(at)qq.com

 

Ms. Qi Huan

6675

qihuan901012(at)163.com

 

Ms. Li Hui 

6673

lihui8988(at)gmail.com

 

Ms. Ge Jinghui

6676

geqiaqia1018(at)126.com

 

Ms. Jiang Lijie

lijie.j(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Sun Yidan

yidan.s(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Jiao Xiaoling

xiaoling.j(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Wang Xiaohua

6681

xiaohua.w(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Zhou Chengrui

chengrui.z(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Dai Chutong

chutong.d(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Pang Yao

yao.p(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Liu Yan

yan.l(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Shi Yali 

yali.s(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Xu Ran

ran.x(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Liu Siqi

siqi.l(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Wang Binbin

binbin.w(at)phuket.psu.ac.th

 

Ms. Gui Xiaodong

xiaodong.g(at)phuket.psu.ac.th

 

Mr. Zhang Yunliang

6677

zhangyunliangg(at)163.com

 

Mr. Ma Jinwei

6677

tiankongzhiying(at)hotmail.com

 

Mr. Liu Yunpeng

6674

handsome_john(at)126.com

 

Mr. Xu Ruiliang

6671

mr_xurl(at)163.com

 

Mr. Rao Xiaochuan

xiaochuan.r(at)phuket.psu.ac.thบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน (ESSAND)
Email : essand(at)phuket.psu.ac.th , Fax : 076-276-430
ผู้อำนวยการ ESSAND ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
6437
avirut.p(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ESSAND, นักวิจัย นางสาวสุดารัตน์ ภู่พงษ์ (ฟิวส์)
6432
sudarat.ph(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์ ดร.อวิรุทธิ์ พุฒิวงศ์รักษ์
6437
avirut.p(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์ ดร.กฤตณะ พฤกษากร
6436
kritana.p(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์ ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์
6435
tanwa.a(at)phuket.psu.ac.th
อาจารย์ Dr. Kiyota Hashimoto
6439
kiyota.h(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวอรปรียา ปิยังกร (อร)
6433
onpreeya.j(at)phuket.psu.ac.th
นักวิชาการอุดมศึกษา นางสาวอาทิตยา เนียมสอาด (แอ๊ด)
6434
aatitaya.n(at)phuket.psu.ac.th

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing)
โทรศัพท์ 076-276-471 , โทรสาร (Fax) 076-276-453 Email : all-coc-staffs(at)phuket.psu.ac.th
รักษาการในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ 
6970

ksinchai(at)coe.psu.ac.th

sinchai.k(at)psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
6551

komsan.k(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา
6711

adisak.i(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์
6721

aziz.n(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.กาญจนา ทองกลิ่น
6722

kanjana.t(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล 6558

wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.พัชรี เทพนิมิตร 6557

phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ 6731

nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th

รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง 6492

kitsiri.c(at)phuket.psu.ac.th

อาจารย์ Email : coc-lecturer(at)phuket.psu.ac.th

  รศ.ดร. สินชัย กมลภิวงศ์
6970

ksinchai(at)coe.psu.ac.th

sinchai.k(at)psu.ac.th

  ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์
6147
rattana.w(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.อภิชาติ หีดนาคราม
6541, 6550
apichat.h(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์
6721
aziz.n(at)phuket.psu.ac.th
  ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์
6552
warodom.w(at)psu.ac.th
  ดร.คมสันต์ กาญจนสิทธิ์
6551 
komsan.k(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.นพพณ เลิศชูวงศา
6561 
noppon.l(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์
6712
kwankamon.d(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
6731
nattapong.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.กาญจนา ทองกลิ่น 6722 kanjana.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ฉกาจกิจ แท่นชัยกุล 6942 chakadkit.th(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง 6498 jirawat.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร 6718, 6470 voravika.w(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วศิมน พาณิชพัฒนกุล 6558 wasimon.pa(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.วินัย นาดี 6732 winai.na(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง 6492 kitsiri.c(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.อดิศักดิ์ อินทนา 6711 adisak.i(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต 6733 korawit.p(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ 6499 nawanol.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ปาณิศา ตรีพงศ์ 6108 panisa.t(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ 6560 thitinan.kl(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.จักรพันธ์ เชาว์ปรีชา 6971 jakraphan.c(at)phuket.psu.ac.th
  ดร.กุลจรี ตันตยกุล 6941 kuljaree.t(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ 6182 thammarat.s(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์มณีเนตร พวงมณี 6496 maneenate.p(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ 6713 lerluck.b(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล 6493 esther.j(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์พัชรี เทพนิมิตร 6557 phatcharee.th(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์มนชนก ทองเทพ 6136 monchanok.t(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ 6720 ayuth.i(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์กุลวรรธน์ เชาวนวาที 6559 kullawat.c(at)phuket.psu.ac.th
  อาจารย์กฤตศิลป์ ศิลานนท์ 6560 kittasil.s(at)phuket.psu.ac.th
  Mr. David Arthur Sun david.a(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์กุลศิริ จิรายุส kulsiri.ch(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์จามิกร หิรัญรัตน์ jamikorn.hi(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์อภิชาต วสุธาพิทักษ์ apichart.v(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์วีราภรณ์ ซิดดู veeraporn.s(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์อมรรัตน์ ประสิทธิ์ศุภโรจน์ amonrat.pr(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์จักรพันธ์ สัวบุตร jakapan.s(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์วิศรุต จันทระ wisarut.ch(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์ยศวีย์ แก้วมณี yossawee.k(at)phuket.psu.ac.th
ลาศึกษาต่อ อาจารย์ณัฐยา แช่มฐิติกุล nattaya.c(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่ Email : coc-staff(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป นางสาวสุวภัทร จินดา
6117
suwapat.j(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาววรนุช ญาณศักดิ์
6562
voranuch.ya(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวสุปราณี บำรุงภักดิ์
6197
supranee.ba(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรีสังข์
6104
saowanee.p(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวเกตุวดี ขอเจริญ
6121
ketwadee.k(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวอรวรรณ ประตูใหญ่
6181
orawan.pr(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวสุดารัตน์ ไชยคีรี
6198
sudarat.c(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวฐิติมา วศินพัฒนวิศิษฎ์
6120
titima.v(at)phuket.psu.ac.th
  นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ (โจ๊ก)
6186
aekawat.w(at)phuket.psu.ac.th
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอมตวิทย์ คำแหง (โดม) 
6566
amatawit.k(at)phuket.psu.ac.th
  นางสาวศศิธร หนูทอง (แป้ว)
6132
sasitorn.n(at)phuket.psu.ac.th
  นายภควัต ทองบุญ (อาร์ม)
6125
pakkawat.t(at)phuket.psu.ac.th
  นายพิชญะ บุญญานุวัตร (โต้ง)
6133
pichaya.b(at)phuket.psu.ac.th
ศูนย์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (AMTEC) นายพฤทธิ์ เกษตรสมบูรณ์ (จอม)
6470
pruth.k(at)phuket.psu.ac.th
  นายณัฐวัฒน์ นิธิคุณานนต์
6470
nattawat.n(at)phuket.psu.ac.th
ประชาสัมพันธ์ AMTEC อาภากร บุนนาค
6471
apakorn.bun(at)phuket.psu.ac.th
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายอนุพงศ์ รองมาก (พงษ์)
6124
anupong.r(at)phuket.psu.ac.th
  นายเอกวัฒน์ วชิระพันธุ์ (โจ๊ก)
6186
aekawat.w(at)phuket.psu.ac.th

ห้องประชุม
ห้องประชุม Telemeeting อาคาร 7
ห้องประชุมรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต อาคาร 7
ห้องประชุม 1 อาคาร 7
หน้าห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 7
6582
ห้องประชุมศรีตรัง คณะการบริการและการท่องเที่ยว ชั้น 5
ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะการบริการและการท่องเที่ยว ชั้น 2
ห้องประชุมนายแพทย์สวัสดิ์ สกุลไทย์ อาคาร 1
6165
ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ อาคาร 3
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์มนัส ชัยสวัสดิ์ อาคาร 3
ห้อง 3103
6693
ห้องประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพาภรณ์ สุวัตถิกุล อาคาร 3
ห้อง 3303
6625
 –
ห้องประชุม 3301 อาคาร 3
ห้อง 3301
6694
 –
ห้องประชุมสาขาตะวันออกศึกษา อาคาร 3
ห้อง 3404
6287
 –
ห้องรับรองคณะวิเทศศึกษา อาคาร 3
ห้อง 3102
6690
 –

อื่นๆ
ห้องพยาบาล (6115 )
6705
สมาคมโรงแรม
6310
CHAT HANS
6236
ร้านกาแฟ อาคาร 1
6392
สมาคมพิทักษ์เด็ก
6396
รปภ.หอพักนักศึกษาชาย
6441
รปภ.หอพักนักศึกษาหญิง (ในกำกับม.อ.)
0-7624-8006-7
ป้อมยาม 1
6442
ป้อมยาม 2
6445
ศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
6444
องค์การนักศึกษา
6530
สายด่วนให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ม.อ. ภูเก็ต ผู้รับผิดชอบ นางสาวศิริพร หนักเพ็ชร  โทรศัพท์ 0-7627-6111, Email : siriporn.n(at)phuket.psu.ac.th
บริการห้องพักสะพานหิน โทรศัพท์ 076-379004-5 โทรสาร (Fax) 076-379006
สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7627-6595

สหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ. ม.อ.) โทรศัพท์ 0-7627-6389, 0-7627-6390 ,โทรสาร (Fax) 0-7627-6389, Email : psucoop-pk(at)phuket.psu.ac.th


อีเมล์กลุ่มนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี
 
 
 
 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ coexx(at)phuket.psu.ac.th
ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม geoxx(at)phuket.psu.ac.th
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม etmxx(at)phuket.psu.ac.th
 
ปริญญาโท
 
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม mtemxx(at)phuket.psu.ac.th
ปริญญาเอก
คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 
 
ปริญญาตรี
 
 
การจัดการโรงแรม (นานาชาติ) htmxx(at)phuket.psu.ac.th
การจัดการการบริการ (นานาชาติ) hpmxx(at)phuket.psu.ac.th
การจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) trmxx(at)phuket.psu.ac.th
 
ปริญญาโท
 
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)  –
บริหารธุรกิจ mbaxx(at)phuket.psu.ac.th
ปริญญาเอก
คณะวิเทศศึกษา
 
 
 
 
ปริญญาตรี
 
 
 
 
วิเทศธุรกิจ (จีน) ibcxx(at)phuket.psu.ac.th
จีนศึกษา (นานาชาติ) cnsxx(at)phuket.psu.ac.th
ไทยศึกษา (นานาชาติ) thsxx(at)phuket.psu.ac.th
วิเทศธุรกิจ: เกาหลี ibkxx(at)phuket.psu.ac.th
เกาหลีศึกษา krsxx(at)phuket.psu.ac.th
ปริญญาโท
จีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  
ปริญญาเอก
ICASP (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร ภูเก็ต)
ปริญญาตรี
ICASP  icasp59(at)phuket.psu.ac.th
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ coexx(at)phuket.psu.ac.th
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ebxx(at)phuket.psu.ac.th
เทคโนโลยีสารสนเทศ itxx(at)phuket.psu.ac.th
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ sexx(at)phuket.psu.ac.th
   ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ mitxx(at)phuket.psu.ac.th
       
หมายเหตุ : xx แทนด้วยรหัสปีการศึกษา เช่น htm51(at)phuket.psu.ac.th สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรม รหัส 51 ทุกคน

รายละเอียดอีเมล์กรุุ๊ปบุคลากร(ภายใน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
วิทยาเขตภูเก็ต

all-staffs(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปรวมบุคลากรและอาจารย์ทุกคนในวิทยาเขตภูเก็ต

thai-staffs(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์และบุคลากรชาวไทยทุกท่าน

foreign-staffs(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์และบุคลากรชาวต่างชาติทุกท่าน

thai-lecturers(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์ชาวไทยทุกท่าน

all-foreign-lecturers(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์ชาวต่างชาติทุกท่าน

สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

all-president-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

กองกลาง

central-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรกองกลาง(งานบริการกลาง+งานการเงินและพัสดุ+ งานอาคาร+งานแผนและประกันคุณภาพ)

central-administration-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานบริการกลาง

secretay-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปงานเลขานุการและสารบรรณ

pr(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานประชาสัมพันธ์

hr(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานบุคคล

pqa(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานแผนและประกันคุณภาพ

finance-facilities-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานการเงินและพัสดุ

building-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานอาคาร

กองวิชาการ

academic-division(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปกองวิชาการ

regis(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานทะเบียนกลาง

coop-education(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานสหกิจศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

student-affairs-office(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรกองกิจการนักศึกษา

ศูนย์การเรียนรู้

lc(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ (งานไอที+งานโสตฯ+งานห้องสมุด)

lib(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานห้องสมุด

it(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานไอที

av(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรงานโสตทัศนูปกรณ์

ศูนย์กิจการนานาชาติ

iac(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติ

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

pcc-staff(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

all-te(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

te-academics(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

te-supports(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
all-fht(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรในคณะการบริการและการท่องเที่ยว

fht-academics(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์คณะการบริการและการท่องเที่ยว

fht-supports(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปเจ้าหน้าที่คณะการบริการและการท่องเที่ยว

คณะวิเทศศึกษา

all-fis(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรในคณะวิเทศศึกษา

fis-acdemics(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์คณะวิเทศศึกษา

fis-foreigns-lecturer(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์ชาวต่างชาติของคณะวิเทศศึกษา

fis-thai-lecturer(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปอาจารย์ชาวไทยของคณะวิเทศศึกษา

fis-support(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปเจ้าหน้าที่คณะวิเทศศึกษา

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
all-coc-staffs(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปบุคลากรวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
coc-lecturer(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปคณาจารย์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
coc-staff(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
นักศึกษา
all-students(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปนักศึกษาทุกคนภายในวิทยาเขตภูเก็ต

all-5X-students(at)phuket.psu.ac.th

เช่น all-58-students(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 5X ทุกคณะและสาขา

all-XXX(ตัวย่อคณะ)-students

เช่น all-coc-students(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปนักศึกษาสาขานั้นๆ ทุกชั้นปี

iep(ปี พ.ศ.)(at)phuket.psu.ac.th

เช่น iep59(at)phuket.psu.ac.th

อีเมล์กรุ๊ปนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติปีนั้นๆ

อื่นๆ
personnel-club(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปสโมสรบุคลากรวิทยาเขตภูเก็ต
icasp-psu-pkt(at)phuket.psu.ac.th อีเมล์กรุ๊ปโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปวิทยาศาสตร์ ภูเก็ต (ICASP)การใช้โทรศัพท์ จากวิทยาเขตภูเก็ตไปยังวิทยาเขตอื่น ๆ

1. วิทยาเขตหาดใหญ่ กด 93xxxx
2. วิทยาเขตปัตตานี กด 94 แล้วกดเบอร์ต่อภายในหลังจากได้ยินสัญญาณจากเครื่องตอบรับหรือโอเปอร์เรเตอร์
3. วิทยาเขตตรัง กด 95xxxx
4. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กด 96xxxx
หมายเหตุ: a) xxxx คือหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ
b) ใช้งานได้จากเครื่องโทรศัพท์ภายในวิทยาเขตภูเก็ตทุกเครื่อง

การใช้โทรศัพท์ จากวิทยาเขตอื่น ๆ มายังวิทยาเขตภูเก็ต

กดรหัสโทรออก (0 หรือ 9) ตามด้วย 7xxxx โดยไม่ต้องรอสัญญาณจากเครื่องตอบรับหรือโอเปอร์เรเตอร์
เช่น โทรจากวิทยาเขตหาดใหญ่ มายังวิทยาเขตภูเก็ต หมายเลขภายใน 6040 กด 076040
หมายเหตุ : เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละ วิทยาเขต


หมายเหตุ :
ให้ใช้ (at) แทน
สัญลักษณ์ @ ใน E-mail Address ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสแปมเมล์ การแพร่กระจายของไวรัสอีเมล์
 
 
 
 
 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website