โปรแกรม Zoom สามารถส่งคำขอเพื่อควบคุมหน้าจอของผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้ (Request Remote Control) เมื่อคำขอถูกส่งไป ผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่จะต้องตอบรับคำขอก่อนจึงจะสามารถควบคุมหน้าจอผู้ที่กำลังแชร์หน้าจออยู่ได้