เนื่องด้วยทางทีม IT ได้รับมอบหมายให้ทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Business Intelligence (ต่อไปจะเรียกย่อๆ ว่า BI) เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ ดูแนวโน้มในด้านต่างๆ สำหรับผู้บริหาร จากความเข้าใจในขณะนี้พอจะแบ่งโครงสร้างของ BI ออกเป็น 3 ส่วน Data Source BI Semantic Model Data Presentation ในบันทึกนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมเครื่องมือก่อนทำ BI โดยทางทีม IT เลือกใช้เครื่องมือพัฒนาของ Microsoft ที่ทางมหาวิทยาลัยมีให้ใช้งาน และ. read more…