บันทึกการเรียนรู้ Dialogflow ในส่วนของ Intent ที่เป็นส่วนที่ใช้ฝึก Bot ของเราในการตอบสนองต่อคำสั่งของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง