Google Sheets เป็น App ในกลุ่มของ Google Drive จาก Google ซึ่งมีลักษณะ การใช้งานคล้ายๆ กับ Excel แต่จะมีจุดเด่นที่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ผ่าน Web Broweser ได้ นอกเหนือจากนั้น Google Sheets เองยังสามารถใช้งานแบบ Offline ได้เช่นกัน แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งาน Google Sheets แบบ Offline ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต