Google Sheets เป็น App ในกลุ่มของ Google Drive จาก Google ซึ่งมีลักษณะ การใช้งานคล้ายๆ กับ Excel แต่จะมีจุดเด่นที่สามารถใช้งานออนไลน์ได้ผ่าน Web Broweser ได้ นอกเหนือจากนั้น Google Sheets เองยังสามารถใช้งานแบบ Offline ได้เช่นกัน แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการใช้งาน Google Sheets แบบ Offline ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นแม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต

ขั้นที่ 1 เปิดการตั้งค่าใช้งาน Google Drive แบบ Offline ในบัญชี โดยล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี และไปยังลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/settings จากนั้นติ๊กเลือก Offine ดังรูป 


ขั้นที่ 2
ติดตั้ง Extension สำหรับใช้งาน Offline จาก Google โดยใช้ Extension ชื่อ Google Docs Offline จากลิ้งค์นี้ https://chrome.google.com/webstore/detail/google-docs-offline/ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi คลิกปุ่ม Add to Chrome ดังรูป 


ขั้นที่ 3
ทดลองใช้งาน Google Sheets แบบ Offline โดย เปิดไฟล์ Google Sheets ที่ต้องการใช้งานแบบ Offline จากนั้นคลิกเลือกที่เมนู File และ เลือก Make available offline ดังรูป

หรืออีกวิธีคือ คลิกขวาที่ไฟล์ Google Sheets ใน Google Drive จากนั้นเลือก Available offline ดังรูป

***ไฟล์ที่ถูกเลือกใช้งาน Offline จะปรากฎสัญลักษณ์ วงกลมพร้อมเครื่องหมายถูกในวงกลมดังรูป 

ทดลองใช้งานแบบ Offline โดยไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จะพบว่าสามารถใช้งานไฟล์ Google Sheets ที่ตั้งค่าให้ใช้งานแบบ Offline ได้ครับ แต่จะมีข้อจำกัดที่สามารถใช้งานบางเมนูเท่านั้นในโหมด Offline ดังรูป


***ข้อจำกัดสำหรับโหมด Offline สำหรับสูตรคำนวณและสูตรพื้นฐานต่างๆยังคงใช้งานได้ปกติตามครับ แต่มีข้อจำกัดที่ คำสั่งที่ต้องอาศัยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากภายนอกจะไม่สามารถใช้งานได้ในโหมด Offlineได้  

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

ย้ายข้อมูลจาก My Drive ส่วนตัวไป Shared Drives ลดการใช้พื้นที่ในบัญชี
กู้คืนรายชื่อบนโทรศัพท์ Android ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน

Leave a Comment