Tag: GoogleWorkspace

นโยบายอุปกรณ์: องค์กรกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี (องค์กร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

คำเตือนนี้หมายถึงอะไรและเราต้องทำอย่างไร

“องค์กรกําหนดให้คุณตั้งรหัสผ่านในอุปกรณ์นี้เพื่อเข้าถึงบัญชีนี้ โปรดตั้งรหัสผ่านแล้วลองอีกครั้ง”