สมมติว่ามีงานเดิมที่อยู่บน Microsoft Access และมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ที่ฐานข้อมูล MySQL แต่ไม่อยากสร้างใหม่ หรือ เริ่มจากศูนย์ จะทำได้อย่างไร Microsoft Access มีความสามารถในการนำออก (Export) ได้ในบางรูปแบบ ในขณะที่ MySQL ก็รองรับไฟล์ที่จะใช้นำเข้า (Import) ได้บางรูปแบบเช่นกัน แต่ทั้งคู่ไม่สามารถคุยกันด้วยภาษา SQL ผมได้ลองให้ทั้งคู่คุยกันผ่าน XML แต่ไม่สำเร็จ เมื่อลองคุยกันด้วย CSV/TXT ได้ผลอย่างที่ต้องการ ผมขอยกตัวอย่างด้วย “ตาราง” เปิด. read more…