แนะนำการใช้งาน Interactive Board เบื้องต้นของห้อง PSU Smart Classroom โดยจะกล่าวถึง อุปกรณ์ และ โปรแกรมสำหรับการเขียนบนจอภาพ