ทดสอบย้ายระบบและฐานข้อมูล ของระบบจองห้อง(Reservation)ไปเครื่องใหม่ ปัจจุบันได้มีหลายๆระบบอยู่บนเครื่อง Conference รวมทั้งระบบจองห้อง(Reservation) ซึ่งในเครื่อง Conference นี้เป็น windows Server 2003 R2 จึงได้มีความคิดที่จะย้ายระบบและฐานข้อมูล ไปยังเครื่องใหม่(เครื่อง209) ซึ่งเป็น Windows Server 2012 R2 เพื่อให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และรองรับความปลอดภัยของ windows มากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนจากฐานข้อมูล SQL Server 2005 เป็น SQL Server. read more…