(Untitled)

= มะพร้าวทะเลทราย = เป็นต้นไม้ที่ชอบแดด ถ้าแดดน้อยลำต้นอาจจะยืด ใบยืดยาว ส่วยวัสดุที่ปลูกต้องเป็นวัสดุที่ระบายน้ำได้ดี ไม่ชอบชื้นแฉะ เพราะอาจทำให้รากเน่าและตายได้   KCMore Posts

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”

      เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”  ณ ห้องประชุมทางไกล ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต โดยมี รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี เป็นผู้นำเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ต มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 19 คน ———————- Active Learning       Active. read more…

Author avatar