เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป”  ณ ห้องประชุมทางไกล ร่วมกันทั้ง 5 วิทยาเขต โดยมี รศ.ดร.วันดี  สุทธรังษี เป็นผู้นำเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งวิทยาเขตภูเก็ต มีผู้แจ้งรายชื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จำนวน 19 คน

———————-

Active Learning

      Active Learning  เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง แปลตามตัวก็คือเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือ การลงมือทำซึ่ง “ความรู้” ที่เกิดขึ้นก็เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทำมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน, การเขียน, การโต้ตอบ, และการวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์, การสังเคราะห์, และการประเมินค่า โดยการจัดการเรียนการสอน Active Learning  ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ข้อความรู้แก่นักศึกษาโดยตรงลง แต่ไปเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายในคลาสเรียน” และเพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการสอนแบบ Active Learning  ได้มากยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :  https://www.youtube.com/watch?v=dwxmPrBdIcQ (สืบค้นโดย ดร.จันทินี  บุญชัย)

 

—> Download เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

++ Powerpoint ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

++ เอกสารเพิ่มเติม (วิชาศึกษาทั่วไป)

มุมเพื่อสุขภาพ มาทานผลไม้กันเถอะ
Error Code 0x80070570

Leave a Comment