Tag: Storage

การย้ายไฟล์จาก Google Drive ไปยัง OneDrive ด้วย Mover

สืบเนื่องจากนโยบายการจำกัดพื้นที่ของ Google Drive อาจส่งผลกระทบให้ขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอกับการใช้งาน แต่ ม.อ. ยังมีพื้นที่ในระบบ Cloud อีกแห่งที่เราสามารถไปใช้งานได้ นั่นคือ OneDrive

Mover เครื่องมือในการย้ายไฟล์จาก Google Drive ไป OneDrive