ISBN คืออะไร
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เป็นรหัสเฉพาะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลกและมอบหมายให้หน่วยงานในแต่ละประเทศเป็นผู้บริการเลข ISBN สำเร็จรูปให้กับสำนักพิมพ์ สำหรับประเทศไทยมอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้บริการเลข ISBN

โครงสร้างของระบบ ISBN
เลข ISBN ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้เครื่องหมายขีด (-) แบ่งกลุ่มตัวเลข ดังนี้
ISBN 978 – 974 – 13 – 3479 – 6, ISBN 978 – 974 – 7912 – 89 – 9,
ส่วนที่ 1 รหัสบาร์โค้ด แสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์
ส่วนที่ 2 รหัสกลุ่มประเทศ (Group identifier) แบ่งตามประเทศหรือกลุ่มประเทศตามภูมิศาสตร์หรือกลุ่มประเทศตามภาษา มี 1-5 หลัก เช่น 974 รหัสประเทศไทย
ส่วนที่ 3 รหัสสำนักพิมพ์ (Publisher prefix) มี 2-7 หลัก ขึ้นกับว่าสำนักพิมพ์นั้นพิมพ์หนังสือมากน้อยเพียงใด ถ้าพิมพ์มากจะได้รหัสน้อยหลัก
ส่วนที่ 4 รหัสลำดับชื่อเรื่อง (Title number) มีกี่หลักขึ้นกับจำนวนรหัสกลุ่มและรหัสสำนักพิมพ์
ส่วนที่ 5 เลขตรวจสอบ (Check digit) ใช้ตรวจสอบว่าเลขที่ถูกป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่ มี 1 หลัก (0-9) หรือ X
ประโยชน์ของเลข ISBN
1. เพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อหนังสือ การยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น และแลกเปลี่ยนข้อมูล
2. เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบบาร์โค้ด สามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารสินค้า วางแผนการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง
สิ่งพิมพ์ขอเลข ISBN ได้

ประเภทสิ่งตีพิมพ์ มีดังนี้
1. หนังสือทั่วไป
2. สิ่งพิมพ์สื่อประสม (หนังสือ เทป หรือวิดีทัศน์)
3. แผนที่
4. สิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์

ประเภทสิ่งไม่ตีพิมพ์ มีดังนี้
1. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
2. วิดีทัศน์
3. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
4. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

เอกสารแนะนำการใช้งาน Microsoft Onedrive
ดอกไม้ที่นำมาทำอาหารได้

Leave a Comment