สืบเนื่องจากลง Certificate ในเครื่อง Window Server ต้องทำ URL Rewrite เพื่อให้ Page Redirect ไปยัง HPPTS  และยังต้องรับรองการทำงานผ่าน Local host ด้วย จึงได้หาวิธีการใช้งานดังนี้

 1. เข้า IIS เลือก site ที่ต้องการตั้งค่า เข้าเมนู URL Rewrite
 2. ให้เลือก Add Rule เลือกเป็น Blank rule
 3. ทำการตั้งชื่ออาจจะเอาเป็น Redirect to https
 4. ในช่อง Pattern ใส่ (.*) เพื่อจะเอาข้อความข้างหลังทั้งหมด
 5. ในส่วนของ Conditions เลือก Match All แล้วก็ Add โดยใส่ 2 อันดังนี้
  1. input ใส่ {HTTPS} ต่อมา Check if input String เลือกเป็น Matches The Pattern ต่อมา Pattern เลือกเป็น off —> เพื่อเป็นการตั้งค่า ว่าถ้าเป็น HTTPS ไม่ต้องทำการ Redirect
  2. input ใส่ {HTTP_HOST} ต่อมา Check if input String เลือกเป็น Does Not Match The Pattern ต่อมา Pattern เลือกเป็น localhost —>  เพื่อเป็นการตั้งค่าว่าถ้าเป็น localhost ไม่ต้องทำการ Redirect
 6. Action Properties ให้เลือกเป็น Redirect
 7. Redirect URL: ให้กำหนดเป็น https://{HTTP_HOST}/{R:1}
 8. ทำการกดปุ่ม Apply เป็นการเสร็จสิ้น

หรืออีกวิธีให้ไปกำหนดในไฟล์ web.config โดยใส่ code ภายใต้ <system.webServer> ดังนี้

<rewrite>
<rules>
<rule name=”Redirect to https” enabled=”true” stopProcessing=”true”>
<match url=”(.*)” />
<conditions logicalGrouping=”MatchAll” trackAllCaptures=”false”>
<add input=”{HTTPS}” pattern=”off” />
<add input=”{HTTP_HOST}” pattern=”localhost” negate=”true” />
</conditions>
<action type=”Redirect” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” />
</rule>
</rules>
</rewrite>

เมื่อทำเสร็จจะได้ผลลัพธ์เหมือนกับวิธีแรกที่กล่าวไปข้างต้น

ปัญหาเพิ่ม Certificate บน IIS8.5 Window Server
แนะนำ Chrome Extension ช่วยป้องกัน Homograph Attack

Leave a Comment