Zoom และ Microsoft Team เป็นซอฟต์แวร์การประชุมผ่านระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับการประชุม การอบรมสัมมนา หรือการเปิดคอร์สออนไลน์

โปรแกรม Zoom และ Microsoft Team รองรับการใช้งานทั้งแบบการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ Android และ iOS หรือใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser วิธีการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ตามประเภทการใช้งานดังลิ้งค์ด้านล่างนี้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ZOOM” สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ZOOM” แบบติดตั้งโปรแกรมจากศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ZOOM” แบบใช้งานบนโทรศัพท์/แท็บเล็ต Android จากศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ZOOM” แบบใช้งานบนโทรศัพท์ iPhone, iPad จากศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งานโปรแกรม “ZOOM” แบบใช้งานผ่านโปรแกรม Web Browser จากศูนย์คอมพิวเตอร์

คู่มือการใช้งาน-ZOOM-สำหรับเครื่องต้นทาง-บน-PC-แบบติดตั้งโปรแกรม จากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

คู่มือการใช้งาน ZOOM สำหรับ PC/Notebook (ผู้ใช้งานทั่วไป) จากสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ

คู่มือการใช้งาน Breakout Rooms โปรแกรม ZOOM จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

*ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม Zoom

      

License ของ Zoom มีทั้งหมด 4 แบบ Basic, Pro, Business และ Enterprise 

*License ที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถสมัครและใช้งานได้ฟรี คือ ประเภท Basic ซึ่งมีระยะเวลาการใช้ได้ 40 นาทีต่อครั้ง เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วสามารถเริ่มใช้งานใหม่ได้ทันที

–> Microsoft Teams Manual for Lecture [English Version]

-> Microsoft Teams Manual for Student [English Version]

–> Tips & Tricks New Feature of Microsoft Team

–> คู่มือการใช้งานโปรแกรม “Microsoft Teams” สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

–> คู่มือการใช้งาน “Microsoft Teams” สําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย ดร.นุชจรินทร์ อินต๊ะหล้า (อ.จ๋า) วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

–> คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้น บนอุปกรณ์ Apple iOS

*ลิ้งค์ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม Microsoft Team

     

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารเข้าชมได้ที่ https://eila.psu.ac.th

 

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

การปรับแต่ง Box ของ Dashboard ในหน้า admin ของ wordpress
บันทึกวีดีโอการประชุมด้วย Google Meet

Discussion

Leave a Comment