1. login เข้าใช้งานได้ที่ https://vcs.psu.ac.th 

2. เลือกวันที่ต้องการใช้งาน 

3. ระบุรายละเอียดการจอง (กรณีให้ระบบสร้าง Meeting ID กรุณาจองล่างหน้า 1วันทำการ)

4. เมื่อทำจองเสร็จสิ้น ผู้ใช้สามารถดูสถานะการจองได้ดังรูป และจะได้รับ บัญชีผู้ใช้ ZOOM ชั่วคราวและ Metting ID ผ่านระบบ email ของมหาวิทยาลัย 

 

คู่มือระบบ Online Payment / User Guide for Online Payment System
นโยบายอุปกรณ์: องค์กรกำหนดให้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าถึงบัญชี (องค์กร) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

Leave a Comment