การติดตั้ง Corel VideoStudio Pro X7

Corel VideoStudio Pro X7 เป็นโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอที่มีการใช้งานไม่ยากจนเกินไป แม้ผู้ที่เริ่มใช้ งานก็สามารถที่จะสร้างวีดีโอได้เหมือนกับผู้ที่มีประสบการณ์ตัดต่อวีดีโอมา นาน โปรแกรมนี้มีเครื่องมือต่าง ๆสาหรับตัดต่อวีดีโออย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่จับภาพจากกล้องเข้าคอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ ใส่ Effect ต่า งๆแทรกดนตรีประกอบ แทรกคาบรรยาย ไปจนถึงบันทึกวีดีโอที่ตัดต่อกลับลงเทป, VCD, DVD หรือแม้กร ะทั่งเผยแพร่ผลงานทางเว็บ

1. Double Click ที่ปุ่ม setup program

2. click ปุ่ม 

3. เลือกที่เก็บไฟล์ จากนั้น click ปุ่ม 

4. คลิกปุ่ม

5. คลิกปุ่ม

6. โปรแกรมกําลังเริ่มดําเนินการติดตั้ง

7. Click ปุ่ม เพื่อยอมรับเงื่อนไขการติดตั้ง

8. Click ปุ่ม 


9. เลือก ประเทศที่ติดตั้ง


10. เลือก ระบบการแสดงผลภาพวีดีโอ (ประเทศไทยนิยมใช้ระบบ Pal) 11. เลือกพื้นที่ ที่ใช้ในการจัดเก็บ

12. Click ปุ่ม 

13. Click เลือก ติดตั้ง/ไม่ติดตั้ง โปรแกรมเสริม

14. Click ปุ่ม Install Now

15. โปรแกรมกําลังดําเนินการติดตั้ง

16. Click ปุ่ม Finish (สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม)

17. double click ไอคอน keygen

18. Click เลือก Corel Video Studio Pro x7 v17.0

19. ช่องสําหรับใส่ serial number

20. วาง serial number ลงไปในช่องและ click ที่ ปุ่ม

21. คัดลอก installation code ไปวางไว้ในช่อง installation code ของ corel product keygen

21. คัดลอก installation code ไปวางไว้ในช่อง installation code ของ corel product keygen จากนั้น click ที่ปุ่ม activationจะแสดง code ออกมา

23. นํา code ที่ copy มาวางไว้ในช่อง activation codeจากนั้น click ที่ปุ่ม 

24. click ที่ปุ่ม

25. พิมพ์ชื่อไฟล์ จากนั้นให้ click ที่ปุ่ม (สิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม)

ส่วนประกอบต่างๆ ในCorel VideoStudio Pro X7

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7จะเข้าสู่หน้าจอEdit ดังภาพ

เราสามารถเคลื่อนย้ายพื้นที่การทํางาน บน work space โดย double click จากนั้น Click ปุ่มซ้ายค้างไว้ ย้ายไปยังตําแหน่งได้ตามต้องการดังตัวอย่างในภาพ ดังนี้

พื้นที่การทํางาน work space มีดังนี้
1. Preview window : สําหรับแสดงผล
2. Library : แถบเครื่องมือหลักที่ใช้ในการตัดต่อ
3. Timeline : เรียบเรียง/ตัดต่อวีดีโอคลิป

Edit step (หน้าต่างหลักสําหรับตัดต่อ)
เรา สามารถเรียบเรียง/ตัดต่อ วีดีโอคลิปภาพ วีดีโอ เสียง ใส่เทคนิคพิเศษเชื่อมต่อได้ตามต้องการ Edit step สามารถแบ่งส่วนประกอบในหน้าต่างได้อีกดังนี้

1. Menu bar : รายการเลือกคําสั่งต่างๆ
2. Step panel : แถบเลือกการทํางานวีดีโอ ตามลําดับขั้นตอน
3. Library panel : แถบเครื่องมือหลักใช้สําหรับในการตัดต่อ
4. Media library : คลังวีดีโอ ภาพ และเสียง
5. Storyboard and timeline : หน้าต่างเรียบเรียง/ตัดต่อ คลิปวีดีโอ

Step panel : ส่วนเลือกการทํางานกับไฟล์วีดีโอตามลําดับ
เป็น ส่วนการทํางานหลักของโปรแกรม corel video studio ซึ่งจะลําดับการสร้าง แก้ไข ได้แก่ การจับภาพ (capture) การตัดต่อ (edit) และการแปลงไฟล์ที่ทําเสร็จแล้ว (share)

Capture : นําภาพวีดีโอจากแหล่งอื่น
เป็นการนําเข้าภาพวีดีโอ จากแหล่งอุปกรณ์อื่นๆ เช่น จากกล้องวีดีโอ โทรศัพท์มือถือ จากแผ่นซีดี ดีวีดี กล้องเว็บแคม

Edit: เรียบเรียง/ตัดต่อ วีดีโอ
เป็นการแก้ไข ปรับแต่ง ในการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งเป็นส่วนหลักในการทํางาน

Share : แปลงไฟล์วีดีโอนําไปใช้งาน
เป็นการบันทึกไฟล์ แปลไฟล์ เพื่อนําไปใช้ในด้านต่างๆ เช่น การบันทึกไฟล์ลงแผ่น ดีวีดี บนเว็บไซด์ youtube เป็นต้น
Library panel : แถบเครื่องมือสําหรับตัดต่อ
เป็นส่วนที่ใช้สําหรับการตัดต่อ แก้ไข เช่น การใส่ effect ข้อความ ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ เป็นต้น

แท็บ media : สําหรับเก็บไฟล์ภาพและวีดีโอ เพื่อรอการตัดต่อ
สํา หรับ media เป็น library ที่ใช้สําหรับเก็บรูปภาพ วีดีโอ เสียง ที่ใช้ในการตัดต่อ ไม่ว่าจะมาจาก แหล่งไหนก็ตาม การนําไฟล์เข้าสู่ library โดย click ที่ปุ่ม หลังจากนั้นไฟล์ก็จะแสดงไว้ในส่วน ของ library ถ้าเราต้องการจัดเรียง แสดง วิธีต่างๆ ก็ให้ click ที่ปุ่ม

แท็บ instant project : วีดีโอสําเร็จรูป
สําหรับรวมวีดีโอแบบสําเร็จรูปต่างๆ มากมาย แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ beginning ,middle ,ending Complete ,custom ,general

Beginning

Middle

Ending


Complete

Custom

General

แท็บtransition : รูปแบบในการเปลี่ยนฉาก
เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก แบ่งเป็นหมวดอยู่ 17 หมวดด้วยกัน

แท็บ title : รูปแบบข้อความ
เป็นส่วนของการใส่ลูกเล่นข้อความแบบต่างๆ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้

 

แท็บ graphic : สําหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถใส่เพิ่มเติมได้
เป็น ส่วนสําหรับสร้างพื้นหลังสี ใส่เฟรม วัตถุ สามารถใส่เพิ่มเติมได้ ภาพจากแหล่งต่างๆ เช่นภาพถ่าย ภายที่สืบค้นหาจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

Color

Color pattern

Background

Frame

Object

Flash animation

แท็บfilter : สําหรับใส่ effect ให้กับงาน
เป็นส่วนสําหรับสร้างความแปลกหน้าแปลกตาและน่าสนใจ มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สามารถ นํามาผสมผสานได้ตามความต้องการ

preview window : หน้าต่างแสดงผล
preview window เป็นเหมือนหน้าจอแสดงผลในส่วนของประเภทที่เรากําลังตัดต่ออยู่ เช่น ภาพ คลิปวีดีโอ เสียง ข้อความ หรือ effect ต่างๆ ซึ่งหน้าต่าง preview window สามารถควบคุมการทํางาน ได้ทุกอย่างเหมือนโปรแกรมเล่นไฟล์ภาพ วีดีโอ หรือเสียง

แผงควบคุมการเล่นคลิปวีดีโอ

 


แผงควบคุมแสดงผลภาพนิ่ง

 

แผงควบคุมแสดงผลข้อความ

 

แผงควบคุมแสดงผล effect
Option panel : หน้าต่างiรวบรวมคําสั่งต่างๆ

Option panel เป็นหน้าต่างสําหรั้บรวมรวมการใช้คําสั่งชนิดต่างๆ ในการตัดต่อวีดีโอ โดยมีการแบ่ง เป็นหมวดหมู่ ขึ้นอยู่กับเราจะปรับ แก้ไข ตกแต่ง กับงานประเภทใด เช่น ถ้าเราปรับแต่ง เกี่ยวกับคลิป วีดีโอ option panel ก็จะทํางานในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับการ ตัดต่อวีดีโอ

Storyboard and timeline : หน้าต่างตัดต่อวีดีโอ

Storyboard and timeline หน้าต่างสําหรับเรียบเรียง/ตัดต่อวีดีโอ แบ่งออกเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวดของ storyboard และ หมวดของ timeline


โหมด storyboard

โหมด timeline

 

Storyboard : เหมาะกับผู้เริ่มต้นกับงานตัดต่อวีดีโอ แต่มีข้อจํากัด

Timeline : เหมาะกับผู้เริ่มชํานาญการใช้โปรแกรม สามารถใส่ลูกเล่นได้หลากหลาย เช่น การปรับแต่งภาพนิ่ง วีดีโอ และเสียง เป็นต้น

การเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์
อ่านข้อมูลจาก Service ที่เป็น SOAP

Leave a Comment