CoP Prince of Songkla University Phuket Campus's Blog
(เล่าเรื่อง) ไปสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery

(เล่าเรื่อง) ไปสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery

10 March 2015 | Chayatorn Wattanachalee | Leave a comment

จากการที่ได้ไปเข้าร่วมงานสัมมนางาน Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรม Phuket Panwa Beachfront Resort ห้องบอลรูม ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.  จากบริษัท ทีอี คอนเน็คติวิตี้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายสัญญาณและอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย ภายใต้แบรนด์ AMP Netconnect และ Krone ซึ่งภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจัดแสดงและสาธิตการทำงาน โดยรายละเอียดที่ได้จากการไปร่วมงานสัมมนามีดังนี้

Seminar TE Connectivity_4 Seminar TE Connectivity_5Seminar TE Connectivity_3

ในช่วงแรก จะเป็นการกล่าวถึงการแนะนำที่มาและประวัติของบริษัทโดยคร่าวๆ และแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ TE Connectivity และจะเป็นการกล่าวถึงหัวข้อ “Security Technology in Data Center By SITEM” โดยจะเป็นการกล่าวถึงรายละเอียด เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูล หรือ Data Center ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ของระบบระบบรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยของตัวอาคารสถานที่, การก่อสร้างห้อง IT Security Room, ระบบควบคุมการเข้า-ออก ศูนย์ข้อมูล, ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดภายในตู้ Rack และระบบอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะนำเทคโนโลยีเครือข่ายความเร็วสูงเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและรวดเร็วในการรักษาความปลอดภัย

Seminar TE Connectivity_10

ในช่วงที่สอง การอัพเกรดระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลให้เป็นระบบเครือข่ายความเร็วสูง “Data Center Infrastructure and 100Gbps Networks” โดยจะเป็นการกล่าวถึงการเตรียมพร้อมเพื่อที่จะอัพเกรดระบบเครือข่ายไปสู่ความเร็วสูง เพื่อให้รองรับต่อจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้และการวางแผนการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายความเร็วสูงมาติดตั้งเพื่อทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายรุ่นเก่า

Seminar TE Connectivity_9

ในช่วงสุดท้าย ของการสัมมนาจะเป็นการกล่าวถึง นวัตกรรมโครงข่ายใยแก้วนำแสงหรือ Fiber optic บนเทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า “FTTx and Broadband Technology” โดยจะเป็นการกล่าวถึงการนำโครงข่ายใยแก้วนำแสงบนเทคโนโลยี FTTx ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและมีสเถียรภาพ มึความสามารถส่งข้อมูลแบบมัลติมีเดียในรูปแบบ Triple Play ได้อย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Video Conference, E-Learning Video on Demand หรือ Pay Per View ฯลฯ รวมทั้ง content ที่หลากหลายเพื่อรองรับจำวนผู้ใช้งานและความต้องที่เพิ่มมากขึ้น

Seminar TE Connectivity_8

 

Chayatorn Wattanachalee

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

Leave a Reply