เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2558 มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่ สสส. และ NECTEC ที่กทม. นู้น… เป็นองค์กรที่น่าอยู่มากๆ การทำองค์กรสุขภาวะของเขาจะมีวิธีที่แยบยลและแฝงในกิจกรรมชีวิตประจำวันจนซึบซับกลายเป็นเรื่องปกติ ที่ประทับใจ ที่สสส. เช่นพนักงานเดินขึ้นบันไดทุกคน ตั้งแต่ชั้น 1-6 เพราะด้วยการออกแบบอาคารที่น่าเดินขึ้น มีเสียงเพลงฟังระหว่างเดินขึ้นบันได ประกอบกับกุศโลบายที่ติดไว้ที่ลิฟต์ว่า “ลิฟต์สำหรับคนชรา และผู้มีครรภ์” ทำให้แขกหลายคนอย่างดิฉันเห็นแล้วถอยหลังกลับขึ้นบันไดเลยจ้าาาาา55555 โดยที่จะเล่านั้นจะแบ่งเป็นสถานที่ที่ได้ไปดูมาน่ะค่ะ รวมทั้งการเข้าคลาสกับอาจารย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จะช้าอยู่ใยเข้ามาอ่านกันเลยจ้าาาาา
*********************************************************************************************************
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานต้นแบบของสุขภาวะองค์กร มีภารกิจในการจุดประกาย กระตุ้น เสริมพลัง และสร้างความร่วมมือกับทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนกระตุ้นสังคมไทยในการสร้างเสริมสุขภาวะ
“องค์กรสุขภาวะ” เป็น 1) องค์กรที่สามารถบรรลุถึง พันธกิจที่ตั้งไว้พร้อมกับมีความสามารถในการเติบโตและ พัฒนาบุคลากรในองค์กรไปพร้อม ๆ กัน 2) องค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อ สุขภาพของพนักงานและ ผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และ 3) องค์กรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ดีพนักงานมีจุดมุ่งหมายร่วมกับองค์กรมุ่งเน้นการปรับกระบวนการทำงานใหม่และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
ต้นแบบสุขภาวะองค์กรอย่างไรนั้น เริ่มต้นจากอาคารที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบกิจกรรมแฝงที่ทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดสุขภาวะที่ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ทั้งนี้จึงจะขอเกริ่นสรุปในแต่ละส่วนของหน่วยงานต้นแบบองค์กรสุขภาวะของ สสส. ดังนี้
1. ส่วนอาคารทำงานเป็น Green Building เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.1 อาคารออกแบบเน้นภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมไทย คือมีการออกแบบเชื่อมต่ออาคาร โถงกลางเปิดโล่ง จากชั้น 1 สู่ชั้น 6 เหมาะแก่การรับลม เส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างอาคารและรอบอาคารแต่ละชั้นจะมีพื้นที่ชานซึ่งปลูกต้นไม้ ดอกไม้ (Green Terrace) มีมุมเก้าอี้นั่งผ่อนคลาย
1.2 ชั้นใต้ดินเป็นลานจอนรถที่มีการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้า 2 ระบบ คือ 1. ระบบท่อนำแสง (light pipe) จำนวน 12 ท่อ หากวันใดฟ้ามืดก็จะไม่มีแสงออกมาใช้จากท่อ 2. ระบบโซลาเซลส์ (solar cell) ปรับจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าปกติเปิดเมื่อ 2 ระบบแรกไม่เพียงพอ (ภาพประกอบ)
1.3 ชั้น 1 เป็นชั้นต้อนรับแขก มีห้องขายของซึ่งได้มาจากโครงการต่างๆ ของเครือข่ายสสส. ชื่อว่า ร้าน SOOK มีป้ายบอกกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ห้องนิทรรศการ โรงอาหาร ที่สำคัญชั้น 1 เป็นชั้นแรกในการก้าวสู่ สสส. ฉะนั้นการจัดตกแต่งนั้นต้องสื่อถึงการเป็นต้นแบบแห่งองค์กรสุขภาวะ นั่นคือจะมีลานปติมากรรม ซึ่งมีสัญลักษณ์สัตว์ต่างๆ รวมทั้งมนุษย์ อยู่รวมกัน นั่นแสดงออกถึงว่า “การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของสิ่งมีชีวิตในโลก” (ภาพประกอบ)
– โรงอาหารใน สสส. นั้นมีการสร้างเสริมโภชนาการและสุขภาวะอนามัยที่ดีแก่บุคลากรคือ ทุกร้านค้ามีการทำอาหารเพื่อสุขภาพขาย มีการสร้างเสริมอนามัยโดยการเก็บจาน แยกช้อน แยกจาน แยกขยะเองโดยผู้รับประทาน มีน้ำดื่มบริการฟรีโดยลักษณะของก๊อกน้ำมีทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น ที่สำคัญจุดดื่มน้ำและแก้วที่บริการดูสะอาด เรียบร้อย (ภาพประกอบ)
– ส่วนนิทรรศการ มีห้องประชุมที่สามารถทำให้เกิดความผ่อนคลาย โดยมีลักษณะการออกแบบภายในค่อนข้างทำให้ Relax ได้อย่างดี (ภาพประกอบ) นิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนนิทรรศการ ME ความสุขเริ่มได้ที่ตัวเรา ส่วนนิทรรศการ WE ความสุขร่วมกันของพวกเรา และThai Health นิทรรศการการรวบรวมกิจกรรมโครงการของ สสส. (เล่าต่อในข้อ 2.)
1.4 ชั้น 2 เป็นห้องประชุม โดยห้องประชุมบุคคลภายนอกสามารถมาขอใช้บริการได้
1.5 ชั้น 3 เป็นห้องประชุม ห้องสมุดหรืออาศรมสุขภาวะ บุคคลภายนอกสามารถมาใช้บริการได้ตามกำหนดเวลาเปิดปิด
1.6 ชั้น 4 เป็นห้องฝึกอบรม และสำนักงาน ห้องทั้ง 2 ประเภทมีคาร์บอนไดออกไซต์เซ็นเซอร์ (Carbon Sensor) หากมีปริมาณคนแน่นเกินไปก็จะปล่อยออกซิเจนเข้าในห้องเพื่อประบสมดุลอากาศ
1.7 ชั้น 5 เป็นห้องประชุม และสำนักงาน ห้องทั้ง 2 ประเภทมีคาร์บอนไดออกไซต์เซ็นเซอร์ (Carbon Sensor) หากมีปริมาณคนแน่นเกินไปก็จะปล่อยออกซิเจนเข้าในห้องเพื่อประบสมดุลอากาศ
1.8 ชั้น 6 เป็นแปลงผัก ห้องฟิตเนส ห้องให้นมแม่ ห้องพยาบาล เมื่อผักเจริญเติบโตก็จะไปขายที่ร้าน SOOK ชั้น1 โดยผู้ดูแลจะเป็นคนสวน
1.9 ชั้นดาดฟ้ามีแผงโซล่าเซลส์ (solar cell)
1.10 ระหว่างชั้น จะมีเกมส์ให้เล่นเพื่อผ่อนคลาย มีมุมเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือนั่งทำงาน ระหว่างขึ้นบันไดมีดนตรีระหว่างย่างเท้าขึ้นบันได (Music Ladder) เพื่อเสริมสร้างความผ่อนคลาย และ สสส. ต้องเดินขึ้นบันไดตั้งแต่ชั้น 1- 6 มีลิฟต์ แต่ลิฟต์จะเขียนว่าสำหรับคนชรา และผู้มีครรภ์ เสริมสร้างร่างกายที่แข็งแรงและปรับพฤติกรรมสุขภาวะไปในตัว (ภาพประกอบ)
1.11 บุคลากรที่ทำงานใน สสส. ยกเว้นทำงานแผนกการเงินบัญชี จะไม่มีโต๊ะทำงานในสำนักงานบุคลากรทำงานในชั้นใดหรือมุมไหนก็ได้ของอาคารใครมาก่อนนั่งมุมวิวดีก่อนโดยมีโน๊ตบุ๊ค 1 ตัว
1.12 นอกอาคารมีบานพับโพลลีคาร์บอเนต เพื่อป้องกันแสงแดดเข้าสู่อาคาร ประหยัดพลังงงาน ประหยัดแอร์ โดยบานพับจะปรับหมุนตามทิศทางการส่องของดวงอาทิตย์ (ภาพประกอบ)
2. ส่วนนิทรรศการ
2.1 นิทรรศการส่วนที่ 1 “ME” ความสุขเริ่มต้นที่ตัวเราเอง เราทำตัวเราให้มีความสุขก็สุขแล้ว
2.2 นิทรรศการส่วนที่ 2 “WE” ร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกัน
2.3 นิทรรศการส่วนที่ 3 “ภารกิจของสสส.” มีโครงการและกิจกรรม เช่น โครงการสวดมนต์ข้ามปี ลดน้ำอัดลมในโรงเรียน Sexคุยได้ในบ้าน ลดสูบบุหรี่ ลดเหล้า รณรงค์การดื่มนมแม่
************************************************************************************************************
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC
เป็นหน่วยงานต้นแบบองค์กรแห่งความสุข โดยเฉพาะโครงการ “แปลงผักลอยฟ้า” ซึ่งได้รับความสนใจและนำเสนอผ่านสื่อมวลชนระดับประเทศ
คุณอรุณพร หัวหน้าฝ่าย HR – OD (Human Resources Organization Development) กล่าวว่า การทำองค์กรแห่งความสุขของ NECTEC ยึดหลัก ดังนี้
– คนสำราญ งานสำเร็จ
– ถ้าผู้บริหารไม่เอาด้วยเราจะเอาได้อย่างไร องค์กรแห่งความสุขต้องเริ่มจากผู้บริหารต้องเอาเราถึงจะเอาได้
– องค์กรแห่งความสุขต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร สำหรับที่ NECTEC เป้าหมายคือ การเป็นองค์กรสีเขียว การเป็นองค์กรที่มีชีวิต องค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้
– วิธีทำองค์กรแห่งความสุขคือต้องหาให้ได้ว่าคนในองค์กรชอบอะไร ทำกิจกรรมให้ต่อเนื่องซ้ำๆ จนซึมซับกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ฉะนั้นการทำกิจกรรมอะไรก็ตามต้องจัดอยู่ตลอดมีคนเข้าน้อยก็ทำน้อย เมื่อทำไปเรื่อยๆคนในองค์กรก็จะซึมซับไปโดยอัติโนมัติจนกลายเป็นเรื่องปกติ
– NECTEC เป็นองค์กรแห่งการวิจัยใหม่ๆ ฉะนั้นเวลามีนวัตกรรมใหม่ๆ คนที่ได้ทดลองกลุ่มแรกคือบุคลากรในองค์กร อย่าให้ของดีจากไปโดยคนในองค์กรเราไม่ได้ใช้
– การที่บุคลากรขาด Happy Money สวัสดิการควรมี แต่มีพอประมาณ อย่ามีอะไรก็ให้ เพราะจะไม่มีวันพอ แต่เราในฐานะองค์กรแห่งความสุขจะต้องมีบทบาทในการช่วยปลุกจิตและสร้างพลังให้บุคลากรฉุกคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน การใช้เงินอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
– ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างองค์กรแห่งความสุขของ NECTEC ยึดหลักที่ว่าทำอย่างไรให้บุคลากรเป็นพี่เป็นน้องทำงานเอื้อซึ่งกันและกัน โครงการทุกโครงการสำเร็จได้เพราะว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ บางโครงการบางเรื่องไม่จำเป็นต้องมีคนเข้าจำนวนมาก หรือบรรลุจำนวนตามเป้าหมาย แต่เป้าหมายจริงๆ คือ สามารถตอบโจทย์อะไรแก่กลุ่มเป้าหมายได้บ้าง แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข
– กิจกรรมโครงการ มี 4 หมวด คือ กิจกรรม Health Station, Learning Station, Sharing Station และ NECTEC GO GREEN

***********************************************************************************************************

การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายที่เหมาะสม ณ โรงแรมไอบิส สาทร
ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายสำหรับ(คนปกติ) ที่ไม่ใช่นักกีฬาหรือเทรนเนอร์ แบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมทางกาย (Physical Activity)
-กิจกรรมแอโรบิก เช่น การวิ่ง ว่ายน้ำ เดิน ขี่จักรยาน เต้นรำ
-กิจกรรมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เช่น การยุบข้อลุกนั่ง ขึ้นลงบันได
-กิจกรรมสร้างความแข็งแรงของกระดูก เช่น การเดิน กระโดดเชือก ยกน้ำหนัก
-การยึดเหยียด เช่น ก้มแตะข้อเท้า โยคะ
******การเดินเพื่อออกกำลังกายในแต่ละวันต้องไม่ต่ำกว่า 12,000 ก้าว********การแกว่งแขนต้อง 30 นาทีต่อวัน***********
2. กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. กีฬา
4. สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
อาจารย์กล่าวว่าหากจะให้โครงการออกกำลังกายสำเร็จได้นั้น ต้องมี 2 อย่างคือ 1. มี Package ให้เขาเลือกทำ 2. สอบถามความต้องการการออกกำลังกาย โครงการสุขภาพจะต้องทำอย่างน้อย 4-8 สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะเห็นผล โดยทำอย่างไรให้คนในองค์กรมีส่วนร่วมคือจะต้องมีรางวัลหรือการแข่งขันแบบกลุ่มเข้าช่วย ทั้งนี้สามารถวัดผลความสำเร็จของโครงการออกกำลังกายได้อย่างไรนั้น คำตอบทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คือต้องดูจากค่า BMI รอบเอว หรือการทดสอบในแต่ละคน
กิจกรรมแนะนำง่ายๆ สำหรับบุคลากรในออฟฟิต เช่น แอโรบิค โยคะ กีฬาสี การยึดเหยียด แกว่งแขน ยางยืด ตาราง9ช่อง

(^^PHEunG^^)wilaiporn

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

More Posts

Follow Me:
Facebook

เอ๊ะ !! ทำไมสั่ง shutdown ไม่ได้...
เริ่มต้น...เตรียมตัวรับสัญญาณดิจิตอลทีวี

Leave a Comment