จากที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการที่ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จัดขึ้นในหัวข้อ Workshop Linux System Administration II ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2557 โดยมี พี่วิบูลย์ วราสิทธิชัย จากศูนย์คอมพิวเตอร์ และอาจารย์ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากร โดยมีเนื้อหา ดังนี้

วันแรก

ช่วงที่ 1

WS-LSA2-01-1 ติดตั้ง ubuntu server – ติดตั้งแบบใช้ harddisk ทั้งลูก

WS-LSA2-01-2 ติดตั้ง software ชุด LAMP – ติดตั้งชุด LAMP จะได้ apache web server, mysql server, php

WS-LSA2-01-3 ตั้งค่า Fixed IP Address สำหรับ server

WS-LSA2-01-4 วิธีการ Secure Shell เข้า VirtualBox VM สำหรับการเชื่อมต่อผ่าน NAT

LSA-II-300x286

อบรม Linux System Admin II_2

ช่วงที่ 2

WS-LSA2-02-0 Name Service บน Linux/Unix

WS-LSA2-02-1 Caching-only DNS Server – ตั้งค่าแบบ caching-only เพื่อเก็บ domain name ที่เคยใช้

WS-LSA2-02-2 Authorized DNS Server – ตั้งค่า Authoritative master zone, sub zone เพื่อตั้ง DNS server ของตนเอง

WS-LSA2-02-3 ตั้งค่าให้ server ใช้ localhost เป็น DNS server ตัวใหม่

WS-LSA2-02-4 ตั้งค่าให้ client ใช้ DNS server ตัวใหม่

WS-LSA2-02-5 คำสั่งที่ใช้ในการ lookup address

อบรม Linux System Admin II_1

ช่วงที่ 3

WS-LSA2-03-1 ติดตั้ง Joomla web application – เป็นเพียงการแนะนำวิธีการติดตั้ง web application แบบ CMS

WS-LSA2-03-2 ตั้งค่า Joomla user authentication – เป็นคำแนะนำการเชื่อมต่อกับ user database ที่เลือกใช้

WS-LSA2-03-3 ตั้งค่า Joomla security – เป็นคำแนะนำการตั้งค่าที่จำเป็น

WS-LSA2-03-4 การ upgrade Joomla – เป็นการเปลี่ยนเวอร์ชั่นของ Joomla เพื่อให้มีความปลอดภัยจากช่องโหว่

ช่วงที่ 4

WS-LSA2-04-1 ติดตั้ง phpmyadmin

WS-LSA2-04-2 ตั้งค่า phpmyadmin security

WS-LSA2-04-3 ตั้งค่า apache web server configuration – virtual host, http, https

WS-LSA2-04-4 การสร้าง Self-signed Certificate

วันที่สอง

ช่วงที่ 5

WS-LSA2-05-1 การใช้ Pipelines and I/O Redirection – การกระทำกับไฟล์เกี่ยวกับ input, output ( |, >, >>, 2> )

WS-LSA2-05-2 ตรวจสอบ log file ต่างๆ ของ server – ไดเรกทอรีที่เก็บ log file ของ services ต่างๆ

WS-LSA2-05-3 การใช้ regular expression จัดการ log file – คำสั่ง grep, awk, cut เป็นต้น

ช่วงที่ 6

WS-LSA2-06-1 การเปิด/ปิด (Enable/Disable) services ที่ติดตั้งแล้ว

WS-LSA2-06-2 ตรวจสอบ process ของ web server (คำสั่ง top, ps, kill)

ช่วงที่ 7

WS-LSA2-07-1 ตั้งค่า Log rotation

WS-LSA2-07-2 ติดตั้ง logcheck และ postfix – ส่งบันทึกรายงานเกี่ยวกับ log ไปยังอีเมลที่ต้องการ

***ความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ จะนำมาใช้ประโยชน์โดย***

–> 1. นำความรู้ที่ได้มาใช้ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความเสถียรและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

–> 2. นำมาใช้ในการดูแล server ปรับปรุง และตรวจสอบระบบความปลอดภัยในระบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ

–> 3. นำมาใช้ในการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาต่างๆ ของระบบจากการอ่าน log ไฟล์ ที่ระบบได้เก็บไว้

Chayatorn Wattanachalee

ชยธร วัฒนชาลี Mr. Chayatorn Wattanachalee Learning Centre Information Technology Section, Prince of Songkla University, Phuket Campus. E-mail: chayatorn.w@phuket.psu.ac.th Tel: 0-7627-6514

More Posts - Website

องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

Leave a Comment