สำหรับวันนี้จะแนะนำฐานข้อมูล Online ภาคต่อครั้งที่แล้ว ที่เด่น ๆ และมีการใช้งานมาก ซึ่งจะนำเสนอฐานข้อมูลดังนี้

1.ฐานข้อมูล Web of Science  คือ แพลตฟอรม์ในการ สืบค้นข้อมลูจาก วารสาร วิชาการนานาชาติชั้นนำ (Journals) การประชุมวิชาการ (conference proceeding) และ หนังสือ (Books) รวมกันมากกว่า 5 ล้านรายการ ซึ่งช่วยนักวิจัยในการ ค้นหางานวิจัยคุณภาพที่ เกี่ยวข้องกับขอบเขตการศึกษาที่ สนใจของตนเอง ได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลการสืบค้นขึ้นอยู่กับชนิดข้อมูลสิ่งพิมพ์ทางสถาบันแต่ละแห่งบอกรับสมาชิก เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุม เนื้อหา 3 กลมุ่สาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่  2001 – ปัจจุบัน

2.ฐานข้อมูลSpringerLink เป็นฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมบทความของสำนักพิมพ์ชั้นนำ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทาง สังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือ และวารสารเป็นต้น

3.ฐานข้อมูล IET Digital Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ The Instutuion of Engineering and Teachnology ครอบคลุมเนื้อหาด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี มีทั้งหนังสือ วารสารและนิตยสาร ตั้งแต่ปี 1979 – 201 9

 

สำหรับการเข้าใช้งานมีวิธีการเข้าถึง เปิดเว็บห้องสมุด  http://library.phuket.psu.ac.th/ เลือก Online database เลือกฐานSubscribed datatbase แล้วกดเลือก Subscribed datatbase ต่อจากนั้นก็สามารถเลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการได้เลยคะ             

สำหรับการแนะนำในครั้งนี้ ก็จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักฐานข้อมูลที่สำคัญ และในแต่ละฐานข้อมูลมีอะไรบ้าง สำหรับครั้งต่อไปเราจะมาแนะนำการใช้งานของแต่ละฐานข้อมูลกันนะ หวังว่าทุกท่านคงจะสนุกกับการใช้งานฐานข้อมูลที่มีอยู่ในห้องสมุดนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีตะ

ตั้งเวลาส่งอีเมล์ล่วงหน้า สำหรับผู้ใช้ Gmail
มีเรื่องมาเล่า (WinAero ผู้กอบกู้ Desktop)

Leave a Comment