#ส่วนตัว กันลืม
***หมายเหตุ ต้องสร้าง virtualhost ทั้ง 2 example.com และ www.example.com


RewriteEngine
On #Redirect to non-WWW RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.example.com$ RewriteRule ^(.*) https://example.com/$1 [QSA,L,R=301] #if the request is not secure RewriteCond %{HTTPS} off #redirect to the secure version RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L] # Redirect Trailing Slashes If Not A Folder... RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.*)/$ /$1 [L,R=301] # Handle Front Controller... RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteRule ^ index.php [L]
เมื่อต้องย้าย domainใน wordpress
วิธี Redirect Google Site ไปยัง URL อื่น

Leave a Comment